Privacy Statement Adfiz


Wie zijn we? 

Adfiz heeft als kernactiviteit het versterken van de kracht van de onafhankelijk financieel adviseur en het bevorderen van inzicht bij het nemen van financiële beslissingen. Bij deze dienstverlening verwerken we een veelheid van persoonsgegevens. Onze contactgegevens zijn:

 • telefoon: 033 – 46 43 464
 • e-mail: info@adfiz.nl
 • website: adfiz.nl
 • postadres: Stadsring 201, 3817 BA  Amersfoort

Waarom dit statement?

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen o.a. transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

1. Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

 • Adfiz-leden en haar medewerkers
  • Algemene persoons- en contactgegevens
  • Profielfoto
  • Vrije tijd en interesses
  • Deelname evenementen, commissies, klankbordgroepen of besturen
  • Communicatie met ons in welke vorm dan ook. Waaronder e-mail, telefoon of ontmoetingen
  • KVK gegevens, Afm nummer, Kifid nummer en btw nummer van zzp’ers
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap Adfiz
  • Algemene persoons- en contactgegevens
  • Deelname evenementen of gebruik dienstverlening
  • Communicatie met ons in welke vorm dan ook. Waaronder e-mail, telefoon of ontmoetingen
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad of diegene die nodig zijn voor het uitvoeren van onze doelstellingen
  • Algemene persoons- en contactgegevens
  • Profielfoto indien beschikbaar
  • Communicatie met ons in welke vorm dan ook. Waaronder e-mail, telefoon of ontmoetingen
 • Consumenten/ondernemers die een vraag hebben gesteld op klantenplatform Finfin van Adfiz
  • Contactgegevens zoals versterkt door vraagsteller waaronder: e-mailadres en postcode
  • Gestelde vragen
  • Aanmeldingen voor activiteiten/evenementen

 2. Doelen van de verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • Voor het sluiten en uitvoeren van lidmaatschapsovereenkomst;
 • Voor het verrichten van de aangeboden diensten (zoals het toesturen van antwoorden op gestelde vragen in het klantgedeelte Finfin van Adfiz op Adfiz.nl);
 • Het beheren en uitbreiden van ons ledenbestand;
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentieel) lid tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Het onderhouden van ons netwerk ten behoeve van de belangenbehartiging
 • Het zorgdragen voor het kunnen deelnemen aan een activiteit (toesturen uitnodiging/programma)

3. Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst.
 • De toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken.
 • Het anderszins verwerken van je persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je Adfiz daarvoor ondubbelzinnig toestemming hebt verleend. Die toestemming kan blijken uit het enkele feit dat je per e-mail of anderszins een vraag aan Adfiz stelt.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze missie en doelstellingen. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere het inzicht geven in financiën, de branche en het vak.


4. Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

 • Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens zolang als nodig met een maximum van 5 jaar.
 • Persoonsgegevens van Finfin van Adfiz vragenstellers bewaren wij zolang als nodig met een maximum van 1 jaar.

5. Informatie, wijzigingen en bezwaar

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen. Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking van jouw persoonsgegevens;
 • verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten.

6. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Onze ICT-leverancier KNNS is ISO 9001:2015 gecertificeerd


7. Verstrekken van gegevens aan derden

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan de volgende personen of partijen:

  • externe partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau;
  • externe partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

8. Wijzigingen in Privacy Statement

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

9. Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als lid/klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op via info@adfiz.nl. Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Amersfoort, 10 juli 2018

 

 

Cookie statement

Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Cookies kunnen worden gebruikt door websitehouders of door derde partijen – adverteerders bijvoorbeeld – die communiceren via de website die jij bezoekt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. 

Onze website gebruikt de volgende cookies: 

 • Noodzakelijke cookies 

Noodzakelijke cookies helpen onze website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

 • Statistische cookies 

Statistische cookies helpen ons begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

 • Marketing cookies 

Marketingcookies maken het mogelijk advertenties weer te geven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. Met deze cookies worden bezoekers gevolgd wanneer ze verschillende websites bezoeken. 


In- en uitschakelen van cookies 

Je kunt de cookies uitzetten en verwijderen via de browser. De Consumentenbond heeft een stap voor stap uitleg online beschikbaar gemaakt. 

Let op: wanneer je cookies weigert en/of verwijdert, kun je niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers of browsers dien je de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. 

Slotopmerkingen 

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie. Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.  

Amersfoort, 13 augustus 2018