SEO-Onderzoek waardevolle bijdrage aan beloningsdiscussie

Persberichten
geplaatst op 16-6-2008  

Vandaag heeft SEO Economisch onderzoek het rapport ‘Inzicht in belonen’ officieel gepresenteerd aan zijn opdrachtgevers NBVA, NVA en Verbond van Verzekeraars. Daarmee is het onderzoek afgerond dat eind vorig jaar is gestart.

De opdrachtgevers vinden het onderzoek en het rapport een waardevolle bijdrage aan de discussie die is gericht op het bepalen van de uitgangspunten en denkrichtingen voor duurzame beloningsvormen in de intermediaire distributiekolom van complexe financiële producten.
De verzekeringsbedrijfstak verandert fundamenteel en ingrijpend. Nieuwe wetgeving stelt andere eisen aan de financiële dienstverlening. De toezichthouder, de AFM, ontwikkelt normen waaraan de dienstverleners moeten voldoen. Inzicht in de dienstverlening door de klant is vertaald in wettelijke eisen van informatieplicht voor de bemiddelaars en de adviseurs. Tegelijk moeten producenten, de aanbieders, inzicht geven in de producten en in de kosten daarvan. De regelgeving mikt op een mondiger en beter geïnformeerde klant. Marktfalen wordt aangepakt door de toezichthouders en krijgt veel publiciteit. Door in de regelgeving eisen te stellen aan de kwaliteit van de dienstverleners en aan hun advies wordt beoogd de consument te beschermen. Consumentenbescherming ligt ten grondslag aan de Wet Financieel Toezicht en aan de Uitvoeringsbesluiten die bij de wet horen.

In deze context moet de opdracht van de NBVA, de NVA en het Verbond van Verzekeraars aan SEO worden gezien: Wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende beloningsingrediënten, geplaatst tegen de achtergrond van de markt en trends daarop?

Het onderzoeksveld strekt zich uit tot de complexe producten. Juist vanwege hun grote belang bij de vermogensopbouw en hun langjarig perspectief is dit bij uitstek de categorie van producten die in de maatschappelijke discussie betrokken wordt. Inmiddels heeft de minister van Financiën zijn plannen over transparantie met betrekking tot complexe producten aan de Tweede Kamer gepresenteerd. De voorstellen in het rapport preluderen op een omgeving waarin kosten van producten en beloningen van adviseurs / bemiddelaars transparant zijn voor de klant. Met zijn plannen voor een dienstenovereenkomst geeft minister Bos verder vorm aan de mogelijke invulling van de transparantie.

Inhoud
Het SEO-rapport bevat geen concrete voorstellen voor een andere beloningsstructuur, wél aanbevelingen en verkenningen van verschillende opties. Zo worden de voor- en nadelen geschetst van het provisiesysteem dat in de loop van decennia is ontstaan en waarmee de sector is vergroeid. Kritische kanttekeningen worden geplaatst bij omzetgerelateerde bonussen, SEO stelt voor op termijn dit soort bonussen terug te dringen, maar noemt kwaliteitsbonussen als mogelijk alternatief in de transitiefase. Voor provisie is zeker plaats in een toekomstig beloningsmodel, mits de klant weet om welk bedrag het gaat en welke dienstverlening daar tegenover staat, aldus de onderzoekers.
De onderzoekers spreken zich positief uit over een feebeloning: een rechtstreekse rekening van de adviseur/bemiddelaar aan de klant op basis van een gezamenlijk overeengekomen bedrag. ‘Customer Agreed Remuneration’( CAR) wordt nadrukkelijk bepleit. Groot belang hechten de onderzoekers aan de invloed van de klant op de prijs van de prestatie in verhouding tot die prestatie. Maar zij schrijven dat dit resultaat ook kan worden bereikt door de klant te laten ‘tekenen’ voor de provisie die door de aanbieders uit de premie van de klant voor het advies/ de bemiddeling wordt betaald. Daarbij wijzen de onderzoekers op de nog te beperkte betalingsbereidheid van consumenten voor advies in het algemeen en voor advies op uurbasis in het bijzonder. Zij stellen daarbij dat het nog tenminste drie jaar zal duren voordat consumenten die bereidheid wel zullen tonen.

Vervolgstappen
NBVA, NVA en Verbond van Verzekeraars zullen het rapport betrekken in hun individuele en gezamenlijke standpuntbepaling. Om de discussie te verbreden zullen zij kort na de zomervakantieperiode het initiatief nemen tot een invitational congres met stakeholders waarin onder meer de bevindingen uit dit rapport zullen worden besproken.

Aanleiding
Het onderzoek, is een gezamenlijk initiatief van NBVA, NVA en het Verbond van Verzekeraars. Dit maakt onderdeel uit van de ambitie van partijen om te komen tot een distributiekolom die ook in de toekomst een sterke concurrentiepositie heeft en het blijvende vertrouwen van de consument geniet. SEO staat borg voor de wetenschappelijke objectiviteit.

Categorien: Beloning