Reactie Adfiz op voorstel minister De Jager inzake uitwerking regelgeving provisieverbod

Persberichten
geplaatst op 14-4-2011  

Minister De Jager heeft vandaag in een brief aan de Tweede Kamer zijn voornemens over de nieuwe provisieregels bekend gemaakt. Al met al zijn er nog teveel thema’s onbehandeld of is er nog teveel onderhanden werk waardoor Adfiz nog niet met tevredenheid kan spreken over de uitkomsten tot nu toe. Niettemin ademt de geest van de brief voldoende uit dat het ministerie van Financiën veel waarde hecht aan onafhankelijk advies en de onafhankelijk adviseur en inziet dat deze uitsluitend kan floreren bij een geborgd level playing field.

Hieronder vindt u onze reactie per onderwerp.

1: Schademarkt

Gezien het ontbreken van misstanden in de schademarkt is Adfiz tevreden met de desgevraagd-variant van provisietransparantie.

2: Level playing field

Dat er een DVD voor aanbieders komt stemt ons zeer tevreden. Wij hebben dit bepleit sinds invoering van het DVD. De nominale transparantie van advies- en distributiekosten van aanbieders is hiervan een essentieel onderdeel. Dit is een goed begin om een uiteindelijk level playing field te bereiken.

3: Efficiencyvergoeding

Adfiz heeft gepleit voor de mogelijkheid van een efficiencyvergoeding.  Dit wordt in de voorgestelde oplossing niet expliciet geregeld. De minister eist onderscheid in productprijs tussen directe aanbieders en onafhankelijk adviseurs. Dit gecombineerd met de nominale transparantie van advies- en distributiekosten van aanbieders maakt het de onafhankelijk adviseur mogelijk de bemiddelingskosten zelf bij de eindklant in rekening te brengen. Dit biedt dus een goed alternatief voor de efficiencyvergoeding.

4: Inefficiencyvergoeding

Alhoewel het een juridische vanzelfsprekendheid is dat een partij een andere partij wegens wanprestatie tot betaling kan verplichten, mist Adfiz in de brief van De Jager hiervoor nog de noodzakelijke bevestiging.

5: Execution only

Minister de Jager heeft ons verbod op execution only producten niet overgenomen, maar met zijn voorstellen om execution only op complexe producten vergaand aan banden te leggen, zullen meer consumenten inzien dat zij een adviseur nodig hebben.

6: Eerbiedigende werking

De minister zegt in zijn brief niets over wat hij met bestaande doorlopende provisie zal doen. In het algemeen overleg van 25 november 2010 stelde hij desgevraagd expliciet  dat een provisieverbod niet met terugwerkende kracht kan worden ingevoerd. Het ministerie zal het overgangsregime waarin dit geregeld wordt met marktpartijen nader uitwerken, waarbij de uitspraak tijdens het AO leidend is. 

7: Gespreide betaling

Adfiz heeft met het NFI-initiatief (neutraal financiering instituut financieel dienstverleners*) eerder dit jaar reeds geanticipeerd op de denkrichting van de minister. Adfiz acht het splitsen van de incasso weliswaar zuiver, maar ook omslachtig en duur voor de consument. Adfiz denkt daarom na  over de mogelijkheid de volledige incasso (premie en fee) via het NFI te laten lopen.

8: Abonnementen

Tijdens het overleg vanmiddag met marktpartijen waarin de plannen zijn gepresenteerd, meldde het ministerie voor de zomer meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de problematiek bij abonnementen. Wij nemen bij het ministerie een grote bereidheid waar om dit probleem goed op te lossen.

9: Fiscaliteit

De fiscaliteit was al een essentieel thema, maar de problemen die hiermee gepaard gaan worden nog versterkt door het aangekondigde provisieverbod. Deze maand nog zal Adfiz hierover nader overleg voeren met de werkgroep van Financiën tot wiens verantwoordelijkheid dit behoort.

10: Geen DVC

Het afzien van de verplichting van een dienstverleningscontract, zoals door Adfiz bepleit, beperkt onnodige administratieve werkzaamheden en dossiervorming.

Lees hier de brief van de minister van Financiën