NBVA en NVA: kosten van toezicht onverantwoord hoog

Persberichten
geplaatst op 20-11-2008  

Dezer dagen zijn de tarieven van de toezichthouders voor 2008 vastgesteld en op de website van het ministerie van Financiën geplaatst. NBVA en NVA achten de verhoging van de toezichtkosten buiten proportioneel.

Beide organisaties luiden de noodklok. Zij wijzen op de sterk stijgende kosten die het intermediair de afgelopen jaren al te verwerken heeft gekregen. Beide koepels vragen zich af hoe redelijk het nog is dat hun leden bijdragen in de kosten die de AFM maakt om de rotte appels uit de markt te werken. Zij hebben al vaker gepleit voor een grotere bijdrage van de overheid. De huidige tarieven leggen een onverantwoorde claim op hun leden. NBVA en NVA zullen de woordvoerders in de Tweede Kamer , die voortdurend roepen dat de lasten voor het intermediair niet ’uit de pan’ mogen rijzen, hun grote bezorgdheid overbrengen.

NBVA en NVA menen dat aan de kosten van de AFM een halt moet worden toegeroepen. NBVA en NVA hebben deze zomer al nadrukkelijk hun zorgen geuit over de stijging van de kosten van de AFM. Dat heeft weliswaar geleid tot een lagere verhoging dan aanvankelijk was bedoeld, omdat de overheid wat meer kosten voor haar rekening neemt, maar beide organisaties vinden de nu voorliggende verhoging niet uit te leggen. Zij veronderstellen dat de acceptatiegraad van het toezicht en van verdere regelgeving onder druk komt te staan. In de transitie waarin de markt zich bevindt is dit een verkeerd signaal van de AFM.

De stijging van de kosten van het toezicht staat niet op zichzelf. Het intermediair wordt opgezadeld met een voortdurende en alleen maar groeiende lastenverzwaring. Sinds 2006 wordt het intermediair geconfronteerd met achtereenvolgens Wfd, Wft en Mifid Nationaal Regime. Nu staat het Bgfo voor de deur. Al deze wetgeving heeft een enorme impact op de ondernemingsruimte en kosten van de bedrijfsvoering van het intermediair. Tegelijkertijd heeft het intermediair te maken met zware economische omstandigheden, zoals het huidige beleggingsklimaat en een sterk teruglopende hypotheekmarkt die de gevolgen van de lastenverzwaringen onevenredig versterken.

NBVA en NVA zijn van mening dat de doelgroepbenadering voor de kosten van toezicht, zoals deze thans wordt gebezigd niet langer kan worden aangehouden: de prijs die de goeden voor de slechten moeten betalen is gewoon niet meer op te brengen. Zij zijn van oordeel dat de overheid zelf veel meer bij moet dragen aan toezichtkosten.

Verlaging van administratieve lasten is een onderwerp dat hoog op de agenda van de politieke partijen staat. Het zou diezelfde politiek sieren wanneer zij t.a.v. de kosten van toezicht zich sterk wil gaan maken voor een ander draagvlak, waarbij de overheid met haar wensen voor regulering zelf een aanzienlijk grotere bijdrage gaat betalen dan nu het geval is. Daarnaast vragen NBVA en NVA zich af in hoeverre de toezichtinspanningen minder intensief en dus goedkoper vorm kunnen krijgen.