Kosten van toezicht moeten absoluut omlaag

Persberichten
geplaatst op 4-12-2008  

Uitblijven provisievoorstellen 2009 brengt intermediair in grote problemen

In een spoedoverleg met het ministerie van Financiën, op dinsdagochtend 2 december, over de wijzigingen van het Bgfo in 2009, hebben de Federatie FIDIN en de VvHN gepleit voor meer tijd voor de implementatie van de nieuwe regels. De partijen stellen vast dat aanbieders vier weken voor het inwerkingtreden van de nieuwe wetgeving, nog niet met beloningsvoorstellen naar het intermediair zijn gekomen.

Banken, verzekeraars en intermediairs dienen nieuwe provisieafspraken te maken, onder meer als gevolg van de afschaffing van volumebonussen per 1 januari 2009. Naar het zich laat aanzien, grijpen verzekeraars collectief deze gelegenheid aan om de gehele beloningsystematiek voor complexe producten te wijzigen. Het uitblijven van de nieuwe beloningsvoorstellen, de fundamentele wijziging van de systematiek en de implementatietijd hiervan in de systemen veroorzaken dat invoering van beloningstransparantie per 1 januari as. niet verantwoord kan gebeuren.

De Federatie FIDIN en de VvHN hebben daarom de minister van Financiën dringend verzocht het van kracht worden van de transparantieregels op te schorten, dan wel de handhaving op te schorten, en partijen voldoende tijd te geven voor een verantwoorde implementatie. Partijen denken daarbij aan het moment, waarop ook het dvd van kracht wordt. Voor alle duidelijkheid; alle overige onderdelen van de nieuwe regelgeving worden gewoon per 1 januari van kracht, het gaat partijen alleen om het moment van transparantie.

De Invoering van transparantie is van groot maatschappelijk belang, hetgeen de partijen nadrukkelijk onderkennen. Gelet op het nog resterende tijdsvak, zal een overhaaste en daardoor onzorgvuldige invoering de branche en de consumenten veel schade berokkenen. Daarom pleiten partijen voor meer tijd voor een zorgvuldige implementatie. De intermediaire koepels willen geen voedingsbodem geven voor verkeerde conclusies aan de AFM bij mogelijke nulmetingsrapportages inzake beloningstransparantie, noch aan Vereniging Eigen Huis voor een ‘betrouwbare steekproef’ onder twintig kantoren, noch aan TROS Radar voor een nieuwe ‘spraakmakende uitzending’. Zelfs al zouden de aanbieders nog deze week de wijzigingsvoorstellen bekend maken, dan nog is het intermediair niet in staat het een en ander zorgvuldig te implementeren per 1 januari.


Kosten van toezicht
De wereld verkeert in een financiële en economische crisis. Ook Nederland ontkomt hier niet aan, evenmin de financiële sector. De markt voor complexe producten is daardoor zeer slecht. Juist onder deze omstandigheden maakt de branche een noodzakelijke transitie door. Transparantie van dienstverlening en beloning, compliance-maatregelen, permanente educatie en vele andere verplichtingen van de wetgever en van de toezichthouder, vergen niet alleen veel energie, maar ook zeer hoge kosten van het intermediair.

De Federatie FIDIN en de VvHN hebben nogmaals bezwaar gemaakt tegen de sterk toegenomen kosten van doorlopend toezicht 2008. Zij hebben hun verzoek herhaald aan Financiën om alsnog de systematiek van de bekostiging te wijzigen, waardoor het intermediair financieel niet alleen wordt ontlast, maar ook een signaal wordt afgegeven dat de ambitie van dit kabinet om administratieve lasten in onze bedrijfstak terug te dringen, serieus genomen mogen worden. Ook voor de werkgroep administratieve lasten zou dit een aanmoediging zijn bij de invulling van haar taakopdracht.