Intermediaire koepels verzetten zich tegen harmonisatievoorstellen ministerie van Financiën

Persberichten
geplaatst op 8-8-2008  

Afgelopen week heeft het ministerie van Financiën haar harmonisatie- voorstellen voor éénduidige transparantie van beloningen in een consultatiedocument aan de markt voorgelegd. NBVA, NVA en VVHN zijn uiterst ontevreden met de voorstellen.

De voorstellen gaan veel verder dan alleen het harmoniseren tussen MiFID en de Adviesmatch (en de BGFO-regeling over beleggingsverzekeringen).

Er worden in de voorstellen aanvullende maatregelen aangekondigd, waarbij ook eenvoudige hypotheekproducten in de transparantieregels worden betrokken, waarbij een verbod op volumebonussen wordt voorgesteld en tenslotte waarbij een zogenoemd dienstverleningsdocument (dvd) wordt ingevoerd. Al deze maatregelen betekenen taakverzwaring en daarmee lastenverzwaring voor onze leden. Ook een vervroegde transparantie van beloningen op complexe producten zal markteffecten hebben die niet in de eerste plaats in het voordeel van onze leden zullen zijn.

De koepels hebben inmiddels aan het ministerie aangegeven dat het totale voorstel dat nu voorligt voor hen onacceptabel is. Daarbij stellen zij dat tegenover alle maatregelen met lastenverzwaring op enigerlei wijze compensatie moet komen.

Zoals bekend hebben onze leden nog steeds hun handen vol met de vele verplichtingen die de Wft aan hen oplegt. Daarbij gaat het om de inrichting van de administratieve processen, maar ook om andere adviestrajecten, waaraan veel eisen worden gesteld. De termijn van Permanente Educatie is gestart, waardoor een groot beslag gelegd gaat worden op de capaciteit van het personeel. Bovendien gaat het om forse kosten.

Over de kosten van toezicht hebben de koepels al eerder hun grote zorgen geuit. De verwachte stijging in 2008 bedraagt 60% tot 80%. Binnen dit kader worden dan ook door de koepels de aanvullende voorstellen van Financiën beschouwd. Het intermediair lijkt aan de beurt en daar verzetten de koepels zich met klem tegen. Zij doen op alle mogelijke manieren hun best om in goed overleg met het ministerie en de toezichthouder voorwaarden te scheppen voor een betere markt. Zij motiveren hun leden om open te staan voor alle veranderingen, die immers uiteindelijk moeten leiden tot een betere positie van de consument. Maar intussen is wel de grens bereikt wat redelijkerwijs van de achterban mag worden verlangd.

De koepels wijzen in dit verband nog eens op de belangrijke functie van het intermediair. Door haar positie in de markt en haar alom aanwezigheid biedt dit de klanten een laagdrempelige toegang tot de financiële dienstverlening. Door de steeds nieuwe en zeer ingrijpende maatregelen van de overheid dreigen vele kantoren hun hoofd niet langer boven water te kunnen houden. Dat zou een ernstige verschraling van de markt betekenen.

De NBVA, NVA en de VVHN zullen later op de Consultatienota reageren. Daarbij gaan zij ervan uit dat kostentransparantie, waarover nog wordt gesproken, alsnog als onderdeel van het voorstel op een bevredigende manier zal worden geregeld. De koepels zullen waken voor een ongelijk speelveld tussen verzekeraars en banken enerzijds en intermediair anderzijds. Maar vooruitlopende op deze inhoudelijke reactie hebben zij het ministerie van Financiën inmiddels een algemene reactie gestuurd zoals hierboven weergegeven.