FIDIN wil van AFM keiharde aanpak van wanbetalers

Persberichten
geplaatst op 29-5-2009  

Tijdens de gisteren gehouden bijeenkomst van het Adviserend Panel van de AFM, heeft FIDIN de toezichthouder nadrukkelijk gevraagd inzicht te geven in de begrotingsoverschrijding 2008 en in het bijzonder inzicht te geven in de effecten van wanbetaling op het resultaat.


De AFM heeft aangegeven dat het niet of niet tijdig betalen door bedrijven een aanzienlijk effect heeft op de rekening 2008. Bedrijven die bij de StFD zijn aangesloten hadden in 2008, tien maanden na ontvangst van de heffingnota, een betaalachterstand van 10 procent. Voor de rechtstreeks bij de AFM aangesloten bedrijven was dit zelfs 26 procent. In de doelgroep bemiddelaars en adviseurs gaat het om een bedrag van 3 à 4 miljoen euro opgebouwd per ultimo 2008.

Federatie FIDIN, het samenwerkingsverband van NVA en NBVA, heeft haar grote zorg uitgesproken over dit betaalgedrag, temeer daar de niet geïnde bedragen uiteindelijk worden verhaald op de bedrijven die wel betalen. De AFM heeft aangegeven haar incassomaatregelen inmiddels te hebben aangescherpt. Zij merkt dan ook verbetering in het betaalgedrag
De AFM heeft ook andere maatregelen genomen om wanbetaling te verminderen.

Voor éénmalige verrichtingen, zoals een vergunningaanvraag, gaat de AFM vanaf 2010 pas aan de slag als er betaald is voor de uit te voeren verrichting. FIDIN heeft deze werkwijze in een vorig overleg
met de AFM nadrukkelijk voorgesteld. Op dit moment is het zo dat de AFM de vergunningaanvraag in behandeling neemt en naderhand een rekening stuurt, ook als er geen vergunning wordt verleend.
Dat stimuleert het betaalgedrag niet.

De AFM stelt dat de wetgeving haar geen ruimte biedt om een vergunning in te trekken, zelfs wanneer de vergunninghouder na herhaalde verzoeken weigert de kosten van het doorlopende toezicht te betalen. FIDIN legt zich niet bij dit standpunt neer. FIDIN vraagt zich af, of de toezichthouder vergunninghouders die (nota bene bij de toezichthouder zelf) weigerachtig blijven om te betalen, niet op basis van het ontbreken van integriteit kunnen worden aangepakt. FIDIN vindt desnoods dat er moet worden aangestuurd op een wetswijziging die intrekking van de vergunning van wanbetalers wel mogelijk maakt.

In het overleg tussen de AFM en de marktpartijen is uitgebreid stilgestaan bij de (hoge) kosten van het toezicht en bij het daaraan ten grondslag liggend Kostenbesluit. Het blijkt dat niet alleen FIDIN zeer ongelukkig is met de huidige regeling, maar dat dat ook geldt voor het ministerie van Financiën en de AFM zelf. Er bestaat volstrekte overeenstemming dat er zo snel mogelijk een andere invulling moet komen van de financiering van de toezichthouder. Financiën komt in augustus met een eerste
gedachtevorming en zal de markt vervolgens betrekken in de uitwerking. De marktpartijen zoals vertegenwoordigd in het Adviserend Panel zullen ruim daarvoor zelf het initiatief nemen om gedachten aan te dragen voor een beter systeem.