FIDIN verzoekt NMa om nader onderzoek koppelverkoop

Persberichten
geplaatst op 16-6-2009  

FIDIN heeft de NMa verzocht nader mededingingsrechtelijk onderzoek te doen naar de bestaande praktijken in de markt op het gebied van koppelverkoop. Federatie FIDIN geeft daarmee een vervolg aan de kamervragen die eerder dit jaar op verzoek van FIDIN zijn gesteld en waarop een, naar de mening van FIDIN, onbevredigend antwoord door de minister van Economische Zaken is gegeven.
 
FIDIN heeft de NMa gemeld, dat het bij koppelverkoop niet zo zeer gaat om misbruik van een economische machtspositie, maar dat het FIDIN gaat om het verhinderen van de vrije keuze door ondernemers. Vooral bij het verstrekken van financieringen van bedrijven, stellen enkele banken in de voorwaarden voor het verstrekken van de financiering, als verplichting dat het totale verzekeringspakket van de onderneming ook bij die bank moet worden ondergebracht. Soms geldt ook als aanvullende eis dat een ondernemer, om de financiering te kunnen krijgen, van zakelijke bank moet wisselen. Los van het feit dat een ondernemer dat vaak niet wil, betekent dat ook een behoorlijke administratieve rompslomp en leidt het tot onnodige extra kosten (onder meer aanpassing drukwerk en ander materiaal) waar een ondernemer niet om heeft gevraagd.

FIDIN wijst ook op het feit dat het intermediair, zowel wettelijk als moreel, verplicht is een passend advies uit te brengen. Als een intermediair zijn advies, welke hij als passend beschouwt, om een bepaalde financiering te sluiten niet kan effectueren, vanwege het bestaan van aanvullende, beperkende voorwaarden aan de kant van de financier, komt het intermediair daarmee in strijd met de op haar rustende zorgplicht.
 
Aanleveren praktijkvoorbeelden
FIDIN roept intermediairs op om praktijkvoorbeelden van koppelverkoop te blijven melden, zodat de casus richting de NMa verder kan worden uitgebouwd. De voorbeelden kunnen (geanonimiseerd) worden gemaild naar: info@federatiefidin.nl.

 

Categorien: Gelijk speelveld