FIDIN verbaasd over reactie Verbond van Verzekeraars

Persberichten
geplaatst op 29-5-2009  

FIDIN heeft maandag jl. voorgesteld om bij woonlasten- en kredietbeschermers de provisiehoogte bij wet te maximeren. Aanleiding hiervoor zijn de onverantwoord hoge provisies die in de markt voor deze producten betaald worden. Het Verbond van verzekeraars zegt in een reactie geen voorstander van maximering te zijn. Het standpunt van het Verbond verrast FIDIN. Immers, het Verbond dat zelf zegt niet in staat te zijn via regulering haar leden te bewegen tot redelijke beloningen, heeft nota bene gevraagd om wettelijke maatregelen. Nu het kennelijk vasthoudt aan maatregelen via uitbreiding van de reikwijdte van het Bgfo over deze producten, miskent het Verbond de gevolgen: met een zware administratieve belasting wordt het probleem op het bord van het volledige intermediair gelegd, inclusief de vele adviseurs die deze onverantwoord hoge provisies nooit hebben ontvangen.

In reactie op talrijke vragen uit de markt en van stakeholders geeft FIDIN aan voor de provisie op woonlasten en kredietbeschermers te denken aan een maximum van 25 procent.
FIDIN bestuurder Niels Mourits: “25 procent achten wij toereikend en bovendien maatschappelijk verantwoord. Voor verzekeraars en intermediairs die hogere en soms exorbitante provisies afspreken tot wel 80 procent is niet langer ruimte in deze markt.”

FIDIN wil voorkomen dat deze producten onder het Bgfo vallen, omdat hierdoor de veelheid aan administratieve verplichtingen en dus de extra administratieve lasten van het Bgfo ook voor deze producten marktbreed gaan gelden, waar het geen marktbreed probleem betreft.

Het Verbond vindt provisiemaximalisatie: “Een te vergaande ingreep in de marktvrijheid, die het belang van de klant niet optimaal dient.” FIDIN is verbaasd over dit standpunt van het Verbond en wijst het argument als een gelegenheidsargument van de hand. Niels Mourits: "Deze maatregel is robuust, grijpt inderdaad in in de markt, maar is vooral eenvoudig uitvoerbaar en beslist adequaat. Hoe kan het Verbond provisiemaximering een te zware maatregel vinden, terwijl het Verbond zelf groot pleitbezorger is van totale afschaffing van bonussen terwijl ze zelf op uitbanning van excessieve provisies op genoemde producten bij haar leden heeft aangedrongen? Wij zien niet in waarom het Verbond liever het intermediair opzadelt met enorme administratieve lasten, dan te kiezen voor deze eenvoudige oplossing. Ik herinner het Verbond bovendien aan haar opstelling ten opzichte van de balans, welke maatregelen zoals algemeen bekend, diep ingrijpen in de marktwerking.”
Het Verbond heeft herhaaldelijk laten weten dat zij vindt dat beloning een zaak is tussen consument en adviseur. Steeds meer verzekeraars maken gebruik van een provisieschuif, zodat de adviseur zelf de uiteindelijke prijs van een product en dienst kan vaststellen. De negatieve reactie van het Verbond op het voorstel om deze schuif te maximeren, is daarom zeer opmerkelijk. Een dergelijk maximum schaadt geen enkel consumentenbelang. Alleen partijen die zich nu nog bedienen van de exorbitant hoge provisies worden door deze maatregel getroffen.

FIDIN zal met het ministerie van Financiën verder overleggen over haar voorstel en doet tegelijkertijd een dringend beroep op het Verbond haar leden nogmaals met klem aan te spreken op het uitkeren van excessieve provisies. FIDIN wil hoe dan ook voorkomen dat door provisiegedrag van bepaalde marktpartijen het overgrote deel van goedwillende adviseurs de dupe dreigt te worden en op hoge lasten wordt gejaagd. Daardoor wordt de intermediaire dienstverlening onnodig duurder gemaakt en dat is juist niet in het belang van de consument.