Brancheorganisaties teleurgesteld: compromis verbroken

Persberichten
geplaatst op 10-11-2008  

Zoals verwacht heeft de Vaste Commissie voor Financiën gisteren ingestemd met de voorstellen van minister Bos inzake kosten- en beloningstransparantie. NBVA, NVA en VvHN zijn tevreden dat het pakket grotendeels is overgenomen.

Bijzonder ongelukkig zijn de partijen met het totaalverbod op bonusprovisies en de handhaving van de balans. Tijdens het debat wees de minister met nadruk op de belangrijke rol die het intermediair vervult in de onafhankelijkheid en de toegankelijkheid van advies. De brancheorganisaties zien daarin de volledige erkenning van het belang van het intermediaire netwerk in Nederland. Ook gaf de minister expliciet aan geen inhoudelijke norm aan provisie te willen stellen.
NBVA, NVA en VvHN hebben veel van hun inzet in het kamerdebat teruggezien. Zo is met name het belang van een gelijk speelveld benadrukt en heeft de minster de opdracht gekregen om snel met administratieve lastenverlichting te komen. De NBVA, NVA en VvHN zijn hierbij inmiddels actief betrokken via een werkgroep bij het ministerie.

NBVA, NVA en VvHN zijn tevreden met de belangrijkste uitkomsten:
- alle aanbieders moeten alle kosten van alle complexe producten nominaal transparant maken, ook de kosten van (fondsen in) fondsen;
- het begrip ‘kosten bemiddelaar’ in de modellen De Ruiter wordt aangepast;
- de volgende stap van de balans afsluit/doorloop naar 60/40 wordt met een jaar uitgesteld.
- geen balans voor niet-complexe producten.
NBVA, NVA en VvHN zijn echter zeer teleurgesteld over het feit dat de minister ondanks het compromis, nu alle vormen van bonusprovisies, dus ook de kwaliteitsgerelateerde, wil verbieden en dat de minister, ondanks het pakket aan maatregelen, vasthoudt aan een balans die uiteindelijk uitkomt op 50/50.

Moeizaam compromis
Het pakket aan harmonisatiemaatregelen is het resultaat van uitgebreide onderhandelingen met alle marktpartijen, dat met veel geven en nemen heeft geleid tot een moeizaam compromis. NBVA, NVA en VvHN zijn dan ook teleurgesteld dat de minster hier geen woord aan heeft besteed. Ook zijn zij zeer teleurgesteld dat de minister twee aspecten uit het compromis heeft gelicht en deze, staande het overleg met de kamerleden, heeft gewijzigd. Hierdoor is er wat NBVA, NVA en VvHN betreft niet langer sprake van een breedgedragen compromis.
De inzet van de voorstellen is om te komen tot harmonisatie, waarbij Mifid leidend is. Het nu voorgenomen totaalverbod op bonusprovisies valt buiten de harmonisatie, en lijkt in tegenspraak met Europese regelgeving. NBVA, NVA en VvHN gaan onderzoeken in hoeverre de minster hiertoe bevoegd is en of dit op juridische gronden kan worden aangevochten.

Evaluatie van de balans
NBVA, NVA en VvHN hebben bij de komst van totale transparantie van beloningen gepleit voor afschaffing van de balans. Immers, de klant weet wat hij voor de dienstverlening betaalt.
Dit voorstel is niet overgenomen. Onderzoek in het voorjaar van 2010 moet uitwijzen of de transparantie van beloning de gewenste markteffecten heeft en of de positie van de klant daadwerkelijk is verbeterd. NBVA, NVA en VvHN gingen er, op basis van het overleg met Financiën, vanuit dat een positief beeld van de markt zou leiden tot het afschaffen van de balans. De minister heeft echter aangegeven dat de balans wordt gecontinueerd, los van de uitkomst van het onderzoek. Partijen zijn hierover zeer teleurgesteld.
Bovendien vragen zij zich af in hoeverre deze balansvoorstellen toegestaan zijn in het kader van de Mifid. Deze vraag is reeds eerder bij Financiën neergelegd.

De minister erkent het belang van de service providers. Volgens de minister betekent het totaalverbod op bonusprovisies dan ook niet dat de service providers in problemen zouden hoeven te komen, zij mogen immers afspraken maken over beloning voor verleende diensten via uitbesteding, via reguliere provisie en door het intermediair te laten betalen voor verleende diensten.

Provisienorm
Enkele commissieleden drongen bij de minister aan op maximering van provisie en uitbreiding van de regels zodat ook niet complexe producten onder hetzelfde regime vallen als de complexe producten. De minster wees beide punten van de hand. De minster vindt een norm niet nodig omdat de markt voldoende transparant is. Ook temperde de minster de verwachting dat advies per definitie straks goedkoper zal worden. Tevens onderstreepte de minster in dit verband de belangrijke rol van het intermediair vanwege de onafhankelijkheid en de toegankelijkheid van financieel advies voor de consument.

Politiek geheim
Pikant detail is dat de ministerraad reeds eerder had ingestemd met de voorstellen van de minister en dat de voorstellen reeds voor adviesaanvraag naar de Raad van State zijn verzonden. Volgens Bos was dit noodzakelijk vanwege de voortgang, invoering per 1 januari aanstaande zou anders niet haalbaar zijn. De kamer nam genoegen met deze uitleg. Doordat de technische wijzigingen in het Bgfo nog een politiek geheim zijn, voorzien NBVA, NVA en VvHN problemen voor de markt om op 1 januari aan alle gestelde eisen te kunnen voldoen. De organisaties hebben dan ook aangedrongen op spoedoverleg over de nog openstaande punten.