BBOC presenteert onderzoeksresultaten op beleggingssymposium

Persberichten
geplaatst op 27-11-2008  

Voorwaarden van aanbieders maken adviesfunctie onmogelijk.

Tijdens het beleggingssymposium op 26 november 2008 heeft BBOC de resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘ Marktscan leveranciers’. In opdracht van de NBVA en de NVA heeft BBOC onderzocht waar de aanbieders van beleggingsdiensten staan vier maanden na invoering van het Nationaal Regime Mifid. Het Nationaal Regime, dat onder invloed van de brancheorganisaties tot stand is gekomen, stelt het intermediair in staat in beperkte mate beleggingsproducten aan hun klanten te adviseren. De onderzoeksresultaten tonen aan dat de adviesfunctie van deze beleggingsproducten ernstig wordt belemmerd door de voorwaarden die aanbieders aan het intermediair stellen. De NBVA en de NVA, daarbij gesteund door de VvHN, maken zich grote zorgen over de aard van de voorwaarden en de beperkingen die de aanbieders opleggen.Tijdens het symposium hebben de brancheorganisaties aanbieders opgeroepen tot het opheffen van alle beperkende voorwaarden in samenwerkingsovereenkomsten.

Met de komst van het Nationaal Regime is het voor intermediairs mogelijk om, onder voorwaarden, de klant van beleggingsadvies in fondsen te voorzien. Sinds 1 juli 2008 is het daarmee mogelijk voor het intermediair om de consument te begeleiden bij vermogensadvies, ongeacht het soort beleggingsproduct. Voor het verlenen van beleggingsadvies moet de adviseur over de betreffende AFM-vergunning beschikken.
Om de rol van beleggingsadviseur te kunnen vervullen moeten de aanbieders de juiste randvoorwaarden scheppen. Zo moet het intermediair over uitgebreide informatie over de producten en de diensten van leveranciers kunnen beschikken. De nieuwe wettelijke mogelijkheden waren aanleiding voor de NBVA en de NVA om BBOC een onderzoek te laten verrichten naar de wijze waarop de aanbieders de samenwerking met het intermediair vorm geven.

Onderzoeksrapport ‘Marktscan leveranciers’
De resultaten van het onderzoek evenals de aanbevelingen van de onderzoekers zijn gepubliceerd in het BBOC onderzoek ‘ Marktscan leveranciers’. De reikwijdte van het onderzoek beperkt zich tot aanbieders van beleggingsrekeningen. In de bijlage is een overzicht van de onderzochte aanbieders opgenomen. Het onderzoeksrapport brengt in eerste instantie de verantwoordelijkheden tussen klant, intermediair en de verschillende aanbieders in kaart. Daarmee geeft het antwoord op de vraag wie verantwoordelijk is voor de geschiktheids-/passendheidstoets, de periodieke invulling van het risicoprofiel, de asset allocatie en het bewaken van het doelkapitaal en in hoeverre de voorwaarden en verantwoordelijkheden contractueel zijn overeengekomen in samenwerkings-overeenkomsten. Het tweede deel van het onderzoek brengt in kaart in hoeverre de leveranciers de adviseur ondersteunen bij de productinformatie, advisering en orderdoorgifte. Het laatste deel geeft een overzicht van de verschillende productkenmerken van de leveranciers.


Opheffen adviesbeperking door leveranciers
De belangrijkste conclusie van de onderzoekers is dat de acceptatie van adviesdiensten zeer beperkt is. Uit het onderzoek blijkt dat slechts drie van de acht aanbieders het intermediair in de rol van adviseur zien staan. Slechts één daarvan staat het intermediair toe om de beleggingsdienst van orderbemiddeling uit te oefenen. De overige vijf dwingen het intermediair – vaak contractueel - om zich te beperken tot het aanbrengen van klanten. Voor de consument betekent dat, dat hij slechts in zeer beperkte mate beleggingsadvies kan ontvangen van zijn adviseur. Een aantal leveranciers laat helemaal geen advies toe doordat zij hun producten op basis van execution-only aanbieden. Tevens nemen de onderzoekers waar dat de verantwoordelijkheidsverdeling, in het geval er sprake is van clientenremisier, in een aantal gevallen niet gelijk is aan wettelijke randvoorwaarden. De onderzoekers doen de aanbeveling aan leveranciers om
(samenwerkings-)voorwaarden zo spoedig mogelijk aan te passen en adviesbeperkingen op te heffen.

Verbeteren van informatie en risicoprofielen
Uit het onderzoek blijkt ook dat leveranciers bij het bepalen van het profiel van een klant uitgaan van eigen, maatschappijspecifieke risicoprofielen. Dat bemoeilijkt de onafhankelijke adviseur om productvergelijkingen uit te voeren. Daarom roepen de brancheorganisaties leveranciers op om meer uniformering tot stand te brengen en zich te conformeren aan generieke risicoprofielen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het intermediar geen of onvoldoende inzicht krijgt van de leverancier in (het verloop van) de beleggingsportefeuille van hun klant. Door al deze beperkingen van de kant van de levanciers wordt het intermediair gehinderd in het geven van onafhankelijk advies.

NBVA, NVA en VvHN manen leveranciers tot actie
Verontrustende resultaten, aldus de opdrachtgevers NBVA en NVA tijdens het beleggingssymposium. Ook de VvHN spreekt haar bezorgdheid uit naar aanleiding van het onderzoek. De voorwaarden van de leveranciers zijn knellend en maken (onafhankelijk) advies onmogelijk. De koepels verzoeken leveranciers met urgentie de samenwerkingsovereenkomsten aan te passen. Het intermediair investeert in kwaliteit en deskundigheid, de brancheorganisaties begeleiden het intermediair hierin. Het mag niet zo zijn dat leveranciers de adviesmarkt nu onmogelijk maken. De brancheorganisaties roepen de leveranciers dan ook op tot snelle actie.

Deelnemende aanbieders