Adfiz steunt brief minister onder voorwaarden

Persberichten
geplaatst op 13-10-2010  

Adfiz steunt de recente voorstellen van minister De Jager, maar dit hangt wel af van de invulling van de door hem geformuleerde randvoorwaarden. Ook wil Adfiz fiscale neutraliteit: bij directe beloning moet helderheid worden geboden over btw, assurantiebelasting en eventuele fiscale aftrekbaarheid. Daarnaast moet de abonnementendiscussie met DNB worden opgelost. Ofwel door verandering van de zienswijze van de toezichthouder ofwel door wijziging van de wet.

Samenvattend stelt Minister De Jager voor:

-Scheiding in wetgeving ten aanzien van enerzijds Financieel (complex) advies en anderzijds (eenvoudiger) Verzekeringsadvies;

-Behoud van provisie als beloningsmogelijkheid voor schade- en zorgverzekeringen;

-Aansluiting zoeken bij toekomstige Europese transparantiewetgeving ten aanzien van dit type producten;

-Provisieverbod op complexe financiële producten;

-Meer gewicht toekennen aan en beter reguleren van het Dienstverleningsdocument;

-Ruimte voor een administratieve vergoeding van de aanbieder aan de adviseur;

-Ruimte voor ‘meefinancieren’ van de klantbeloning in de premie;

-Vereenvoudiging van huidige regels (verlaging administratieve druk);

-Aandacht voor verbeteren level playing field;

-Beter onderscheid voor de consument tussen Onafhankelijke adviseurs en gebonden adviseurs/verkopers;

-Voldoende tijd nemen voor uitwerking en implementatie;

-De AFM de mogelijkheid geven om op te treden tegen excessieve fees;

-Uitbreiding van de bewaarplicht voor adviseurs;

-Voorlichting en educatie van de consument teneinde deze weerbaarder te maken. 

Deze voorstelen komen in grote mate overeen met de onlangs aan de minister aangeboden Adfiz-visie op een andere manier van belonen van de financieel adviseur, inclusief de door Adfiz gestelde noodzakelijke randvoorwaarden.

Adfiz erkent dat de voorstellen van De Jager ingrijpend zijn, maar indien de randvoorwaarden op de juiste manier worden vormgegeven, zijn ze in het belang van de klant en van de sector: de adviseur staat definitief aan de kant van de klant, de klant dient ‘weerbaarder’ te worden gemaakt en de adviseur dient zich verder te professionaliseren. Om dit laatste te onderstrepen, heeft Adfiz al eerder het initiatief genomen tot de oprichting van een Personenregister en invoering van tuchtrecht.

Bekijk hier de brief van De Jager 

Bekijk hier het SEO-onderzoek