Adfiz geeft visie op het toekomstig deskundigheidsbouwwerk

Persberichten
geplaatst op 2-3-2011  

“Nu inzetten op deskundigheidscultuur”

Adfiz presenteert vandaag het position paper “Visie op het bouwwerk deskundigheid Wft”.
Zij concludeert dat het huidige deskundigheidsbouwwerk een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan bevordering van de deskundigheid en kwaliteit van dienstverlening in de branche. Uit de praktijk is gebleken dat verdergaande verbetering van de kwaliteit gewenst en noodzakelijk is. De markt heeft behoefte aan een bouwwerk, dat enerzijds zekerheden biedt over de aantoonbare deskundigheid van iedere medewerker die de klant adviseert. Anderzijds heeft de markt er behoefte aan dat dit bouwwerk ook bijdraagt aan een deskundigheidscultuur waarin leren meer is dan het voldoen aan de (minimale) wettelijke verplichting. Adfiz is van mening dat daartoe een aanpassing van het deskundigheidsbouwwerk noodzakelijk is.

De voorstellen van Adfiz moeten niet leiden tot meer studiebelasting. Integendeel, ze moeten leiden tot een efficiënter en effectiever deskundigheidsbouwwerk en PE-systeem Voorstellen tot verbetering betreffen de wijze van borging van de deskundigheid, de structuur van het opleidingsgebouw, de onderwijskundige vormgeving, het karakter van de permanente educatie en de rol van het CDFD.

Certificering
In haar visie stelt Adfiz dat een klant blindelings moet kunnen vertrouwen op de deskundigheid van zijn financieel adviseur, ongeacht het kanaal waar deze adviseur/verkoper actief is. Daarom zouden de vakbekwaamheidseisen niet alleen moeten gelden voor feitelijk leidinggevenden, maar voor alle medewerkers die klanten adviseren. Daartoe acht Adfiz het noodzakelijk dat iedere adviseur aantoonbaar moet beschikken over de relevante diploma’s of daaraan gelijkgestelde certificaten. De situatie waarin medewerkers niet zelf gekwalificeerd hoeven te zijn, maar een onderneming de vakbekwaamheid van zijn medewerkers mag ‘regelen’ met bijvoorbeeld computersystemen, handleidingen of alleen op basis van een vier-ogen-principe passen niet in een branche die deskundigheid nastreeft met het klantbelang als drijfveer. Hartman: “Adviseren in het belang van de klant vraagt om een deskundig geleide wisselwerking tussen financieel dienstverlener en klant. Daarbij moet de financieel dienstverlener toetsen welke kennis de klant bezit en nodig heeft en of gegeven informatie en oplossingen begrepen zijn en of deze oplossingen daadwerkelijk voldoen aan de wensen van de klant. Deze praktijk is per definitie niet voorgeprogrammeerd te sturen, noch achteraf op juistheid te controleren.”

Eerder stelde Adfiz al een personenregister met een tuchtregime voor waarin alle certificering is vastgelegd. Zo kan de klant objectieve informatie inwinnen over de relevante kwaliteiten van een adviseur waarmee hij overweegt in contact te treden of reeds contact heeft. Daarnaast vindt Adfiz dat adviseurs in andere beroepsgroepen als accountants en fiscaal adviseurs ook wat betreft de vakbekwaamheidseisen onder de reikwijdte van de Wft zouden moeten vallen wanneer zij financieel advies geven. De klant heeft immers in elke adviessituatie recht op dezelfde waarborgen voor kwaliteit.

Vaardigheden
Een ander punt dat Adfiz in haar Visie benadrukt, is niet alleen eisen aan de kennis te stellen, maar ook aan de toepassing van die kennis. De AFM onderschreef het belang hiervan recent nog in het hypothekenonderzoek (oktober 2010) waarin ze constateerde dat de kennis op niveau is, maar dat de vaardigheden om die kennis optimaal toe te passen beter kunnen. Daarnaast constateert Adfiz dat de huidige Wft-opleidingen geen basis kennen in beroepsprofielen in de verzekeringsbedrijfstak noch in voorkomende functieprofielen. Een adequate aansluiting van het onderwijs op de beroepspraktijk ontbreekt. Daarom stelt Adfiz voor beroeps- en functieprofielen op te stellen waaraan niet alleen de vereiste relevante kennis, maar ook vaardigheden en competenties worden verbonden.

Klik hier voor het position paper 'visie op het bouwwerk deskundigheid Wft'

Categorien: Vakbekwaamheid