Adfiz doet voorzet voor toekomstvisie op de financiële dienstverlening

Persberichten
geplaatst op 17-9-2010  

Met de Beschouwing Financiële dienstverlening in beweging 2011 – 2014, levert Adfiz een bijdrage aan de toekomstige inrichting van de financiële dienstverlening. Centraal in deze beschouwing staan de al eerder door Adfiz benoemde belangrijke thema’s voor de toekomst: Professionalisering en Herpositionering van de financieel adviseur aan de kant van de klant en Versterking van de positie van de klant.

Met dit document wil Adfiz de discussie aangaan met stakeholders als de Consumentenbond, de Politiek, de toezichthouder alsmede met andere brancheorganisaties. Later deze maand presenteert Adfiz haar Positionpaper Beloningen, die een verdere uitwerking is van het onderdeel
belonen in de Beschouwing Financiële dienstverlening in beweging 2011 – 2014.

Het ministerie van Financiën evalueert op dit moment de beloningsregels van de Wfd (inmiddels Wft). De uitvoering daarvan is uitbesteed aan SEO. Onderzocht is in hoeverre de doelstellingen van de wetgeving, specifiek met betrekking tot beloningen, worden gerealiseerd. De resultaten van deze evaluatie door SEO gaan binnenkort naar de Tweede Kamer, met daarbij een beleidsnota van de minister. De AFM komt geregeld met nieuwe opvattingen over een goede uitvoering van de wetgeving. Het Verbond van Verzekeraars heeft een position paper neergelegd over beloningsstructuren. Dit alles gaat over de relatie met de klant, over de rol van het intermediair, over de relatie met de aanbieders en over de beloning voor de dienstverlening.

Adfiz heeft in de achterliggende periode uitgebreid met diverse partijen gesproken over die naaste toekomst en heeft ter ondersteuning van haar gedachtenontwikkeling het Nibud gevraagd onderzoek te doen naar de wijze waarop de consument financieel advies zoekt, hoe hij dit waardeert en wat hij ervan verwacht. Tevens is aan bureau D&O gevraagd
onderzoek te doen naar de werkzaamheden die het intermediair doet, welke daarvan zijn toe te rekenen aan de klant en welke hij voor de aanbieders uitvoert.

Uiteraard is ook gekeken naar wat er in Brussel gebeurt.

Adfiz heeft bewust nog niet gekozen voor bepaalde oplossingen of een standpunt ingenomen. Adfiz geeft oplossingsrichtingen aan en wil met deze richtingen de dialoog aangaan met de hiervoor genoemde partijen om zo te komen tot een breed gedragen visie op de financiële dienstverlening waarbij de klant centraal staat. Adfiz nodigt alle
betrokkenen van harte uit om kennis te nemen van de inhoud van de Beschouwing en om een bijdrage aan de dialoog te leveren.
Dat kan via: samenvooruit@adfiz.nl.

Categorien: