Adfiz persberichten

Persberichten
geplaatst op: 10-6-2014

Gezamenlijk ervaringsloket moet reëel zicht leveren op functioneren Wft-(PEplus)examens

Gezamenlijk ervaringsloket moet reëel zicht leveren op functioneren Wft-(PEplus)examens

Lage slagingspercentages zaaien twijfel over de kwaliteit en betrouwbaarheid van initiële Wft-examens en Wft-PEplusexamens gebaseerd op examinering via de centrale examendatabank. Tegelijk zijn er ook positieve signalen. Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD vinden het belangrijk dat er snel een reëel en representatief zicht komt op hoe de examinering echt werkt. “Als het goed gaat, moet dat snel duidelijk zijn, zodat examens niet onnodig worden uitgesteld. Als verbetering noodzakelijk is, hebben we geen tijd te verliezen.” De gezamenlijk brancheorganisaties lanceren daarom de website www.wftexamenloket.nl. Kandidaten die examen hebben afgelegd kunnen hier hun ervaringen delen.

Persberichten
geplaatst op: 3-4-2014

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Rechter verbiedt Reaal eenzijdig stopzetten provisiebetaling

Reaal mag de samenwerkingsovereenkomst niet eenzijdig wijzigen en lopende provisieafspraken moeten geëerbiedigd worden. Dat is de uitkomst van de rechtszaak over de eenzijdige stopzetting van provisie op bankspaarproducten die Adfiz namens leden voert tegen Reaal. De rechter concludeert dat de wijziging van provisieafspraken alleen mogelijk is met wederzijds goedvinden. Alleen dan bent u vrij om met de klant zelf afspraken te maken over de wijze van beloning. Dat is ook de kern van de eerbiedigende werking. Niet de aanbieder maar de adviseur bepaalt de inrichting van zijn relatie met de klant. Adfiz-directeur Hanneke Hartman: “De rechter spreekt zich klip en klaar uit en schept hiermee zeer gewenste duidelijkheid over hoe de markt voor de klant goed kan werken”.

Persberichten
geplaatst op: 1-11-2013

Ministerie geeft onvoldoende uitvoering aan de motie rond PE examen

Ministerie geeft onvoldoende uitvoering aan de motie rond PE examen

Van echt overleg is tot op heden geen sprake De brancheorganisaties voor onafhankelijk financieel adviseurs (ADFIZ, CFD, NVF, NVGA en OvFD zijn zeer ongerust over de wijze waarop het Ministerie tot op heden vorm geeft aan het overleg met de sector over versoepeling van het PE examen, zoals dat nu wettelijk is geregeld. Dit overleg moet de Minister met de sector voeren ter uitvoering van de motie die de Kamer daarover op 9 september jl. heeft aangenomen.

Persberichten
geplaatst op: 22-10-2013

CDFD voorbarig met voorlopige vaststelling (inhaal-)PE-toetstermen

CDFD voorbarig met voorlopige vaststelling (inhaal-)PE-toetstermen

Adfiz, CFD, NVF, NVGA en OvFD hebben CDFD erop aangesproken dat zij erg voorbarig is met het voorlopig vaststellen van de (inhaal-)PE-toetstermen. Het is verspilde tijd als de markt zich voorbereidt op toetstermen die nog aangepast moeten gaan worden. Het zou beter zijn geweest als het CDFD de komende gesprekken zou hebben afgewacht alvorens tot publicatie over te gaan. Naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie is het ministerie van Financiën op dit moment in gesprek met marktpartijen over gewenste versoepeling/verbetering van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Het is reëel te veronderstellen dat er dus nog verdere wijzigingen zullen volgen. Met de publicatie van voorlopig vastgestelde toetstermen zaait CDFD eerder verwarring dan dat ze de markt helpt.

Persberichten
geplaatst op: 16-10-2013

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Brancheorganisaties doen voorstellen tot verbetering vakbekwaamheidsbouwwerk

Gisteren heeft het ministerie overlegd met de sector over het verbeteren van het vakbekwaamheidsbouwwerk. Adfiz, CFD, OvFD, NVF en NVGA hebben uitgebreid bepleit hoe een PE-puntensysteem beter werkt dan een verplicht PE-examen. Aanleiding van het gesprek was motie nr. 118 (29 507). De kamer heeft het ministerie gevraagd om in overleg met de sector voor 1 december te komen met voorstellen voor een versoepeling met behoud van kwaliteit. De kamer vindt het onwenselijk dat het vakbekwaamheidbouwwerk voor financieel adviseur leidt tot een forse lastenverzwaring en een wettelijk verplicht periodiek PE-examen dat strenger is dan vergelijkbare beroepen.

Persberichten
geplaatst op: 14-10-2013

Verzekeraars vergroten hun inkomsten bij een mindere dekking van risico’s ten koste van de verzekerden

Verzekeraars vergroten hun inkomsten bij een mindere dekking van risico’s ten koste van de verzekerden

Aanpassing brandregresregeling leidt tot onverzekerbare risico’s, onzekerheid en forse lastenverzwaring voor MKB-ondernemingen. In hun Algemene Ledenvergadering in juni dit jaar hebben de verzekeraars van het Verbond de definitieve wijziging van de brandregresregeling vastgesteld. Deze wijziging houdt in dat per 1 januari 2014 volledig regres zal worden genomen op bedrijven die een brand veroorzaken bij derden door onzorgvuldig handelen.

Persberichten
geplaatst op: 10-10-2013

Geen woorden maar daden: AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!

Geen woorden maar daden: AFM handhaaf op tijdige informatie voor adviseurs!

De AFM wil betere en tijdige informatie voor consumenten over expirerende lijfrentes. Consumenten kunnen zich nu onvoldoende oriënteren op de keuze die zij moeten maken over het vrijkomende kapitaal. De AFM constateert ook dat veel consumenten moeite hebben met de (financiële) beslissingen die zij daarbij moeten nemen en hulp nodig hebben. Onafhankelijk adviseurs kunnen die hulp bieden. Juist de adviseur kan de klant er op wijzen dat hij meer opties heeft dan de producten van de aanbieder waar de lijfrente liep. Te vaak kan de adviseur die rol nu niet goed uitvoeren omdat aanbieders hem niet tijdig informeren en rechtstreeks met de klant communiceren. Daarbij sturen zij regelmatig aan op de eigen producten en voegen soms zelfs standaardoffertes bij.

Persberichten
geplaatst op: 19-9-2013

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Tweede Kamer dwingt versoepeling PE-examen af

Na een succesvolle lobby van de brancheorganisaties is vandaag in de Tweede Kamer met algemene stemmen een motie aangenomen. Daarin wordt de regering verzocht met voorstellen te komen voor versoepeling van het vakbekwaamheidbouwwerk, waaronder het verplichte PE-examen. De Tweede Kamer vindt dat het nieuwe vakbekwaamheidbouwwerk een forse lastenverzwaring voor financieel adviseurs met zich meebrengt. Ook stelt de Kamer nadrukkelijk dat een verplicht periodiek examen voor PE strenger is dan in vergelijkbare beroepsgroepen. De Kamer wil dat de regering in overleg treedt met de brancheorganisaties en nog vóór 1 december met voorstellen komt voor een versoepeling, maar met behoud van kwaliteit.

Persberichten
geplaatst op: 4-9-2013

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Verbond, Adfiz en OvFD verkennen mogelijkheid tot raamwerk voor samenwerking

Het Verbond van Verzekeraars, Adfiz en de OvFD verkennen of het mogelijk is om te komen tot een raamwerk voor een samenwerkingsovereenkomst (model SWO). De brancheorganisaties streven er naar om - met inachtneming van de wettelijke kaders - een raamwerk te ontwikkelen dat als uitgangspunt de wensen en behoeften van de klant heeft en vanuit dat perspectief voor alle partijen de dienstverlening en de verantwoordelijkheden vanzelfsprekend helder maakt.

Persberichten
geplaatst op: 3-9-2013

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz: marktwerking gebaat bij meer helderheid producten

Adfiz maakt AOV-voorwaarden helder om juiste keuze klant nog beter mogelijk te maken. Een product werkt niet als voorwaarden van een product niet helder blijken, of als zelfs essentiële voorwaarden ontbreken.

Categorien: AOV