Wet bescherming klokkenluiders heeft gevolgen voor financieel adviseurs

Wet bescherming klokkenluiders heeft gevolgen voor financieel adviseurs

Nederland heeft regels over hoe om te gaan met mensen die maatschappelijk relevante misstanden openbaar maken, de zogenaamde klokkenluiders. Zo moeten bedrijven vanaf 50 werknemers over een procedure beschikken waarin is opgenomen hoe wordt omgegaan met de melding van een misstand. Met de in 2019 aangenomen Europese richtlijn die de bescherming van klokkenluiders regelt, worden deze regels uitgebreid. Dat heeft ook gevolgen voor financieel adviseurs. 

Het wetsvoorstel ‘Wet bescherming klokkenluiders’ ligt momenteel in de Tweede Kamer. Een belangrijke wijziging is dat niet alleen bedrijven vanaf 50 werknemers een interne meldprocedure moeten hebben, maar ook kleinere bedrijven in bepaalde sectoren. Het gaat om organisaties die werkzaam zijn op het gebied van financiële diensten, producten en markten, het voorkomen van witwassen van geld en terrorismefinanciering en nog een aantal sectoren. Dit betekent dus dat alle financiële adviseurs een interne meldprocedure moeten hebben als de Wet bescherming klokkenluiders in werking treedt. 

Daarnaast moet de meldprocedure in de nieuwe situatie aan meer eisen voldoen dan onder de huidige regels. Zo moeten ook schendingen van EU-regels gemeld kunnen worden via de interne meldprocedure. De meldprocedure moet de mogelijkheid bevatten om een melding mondeling of schriftelijk te doen. Ook komt er een mogelijkheid voor bedrijven om gezamenlijk meldkanalen in te richten, iets wat interessant kan zijn voor sommige bedrijven in onze branche. 

De bespreking van het wetsvoorstel Wet bescherming klokkenluiders in de Tweede Kamer gaat in september verder. Als het aan de minister ligt wordt hiermee haast gemaakt, omdat deze wet eigenlijk al in 2021 van kracht had moeten zijn. Maar de Tweede Kamer laat zich tot op heden niet opjagen en is grondig in het beoordelen van de wet. Toch is de verwachting dat de wet dit najaar nog door de Tweede en de Eerste kamer geloodst kan worden, zodat de wet naar verwachting begin 2023 in kan gaan.  
 
Omdat de Wet bescherming klokkenluiders impact heeft voor alle leden, wordt gewerkt aan een Kennisportaal over dit onderwerp.