Wat betekent de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor PA- en PE-verplichtingen?

Wat betekent de EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden voor PA- en PE-verplichtingen?

Voor de zomer informeerden we je over de nieuwe EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden en wat dat betekent voor Wft-opleidingen. Hoe de nieuwe regelgeving PE-examens precies raakt was toen nog niet duidelijk. Deze week ontvingen we bevestiging van SZW op onze zienswijze.

De nieuwe regels hebben tot doel dat werknemers tijdens hun contractperiode niet verrast worden door transparante en beter voorspelbare arbeidsvoorwaarden te bieden. De drie belangrijkste elementen uit de richtlijn zijn:

  1. verplichte scholing moet je als werkgever kosteloos aan de werknemer aanbieden;
  2. je mag als werkgever een werknemer niet verbieden voor een andere werkgever te werken, tenzij je daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor hebt.
  3. je moet als werkgever zorgen voor een voorspelbaar werkpatroon.

De uitkomsten van het overleg met het ministerie van SZW en VNO/NCW-MKB Nederland over de betekenis van de regels in de praktijk verwerken we op dit moment voor het nieuwe kennisportaal.

PA en PE-examen wel, PE-voorbereiding niet onder richtlijn

Het uitgangspunt van de richtlijn is dat als een werkgever op grond van nationaal recht of CAO verplicht is scholing aan te bieden aan de werknemer, hij:

  • deze scholing kosteloos moet aanbieden en
  • de opleidings- en studietijd moet beschouwen als arbeidstijd, en
  • geen studiekostenbeding met een werknemer mag overeenkomen.

Eerder hebben wij toegelicht dat een Wft-opleiding - hoewel verplicht gesteld op grond van nationale regelgeving Bgfo – doorgaans niet kosteloos behoeft te worden aangeboden en de opleidings- en studietijd niet hoeft te worden gezien als werktijd, omdat men hier bij eerste aanvang van de werkzaamheden al over het Wft-diploma dient te beschikken. Voor de eveneens wettelijk verplichte PA en PE ligt dit anders. Deze vallen niet onder de uitzondering omdat men hier niet bij eerste aanvang van de werkzaamheden al over dient te beschikken.

Zowel PA-activiteiten als het PE-examen vallen onder de richtlijn en dus is de werkgever wettelijk verplicht zowel PA als het PE-examen kosteloos aan te bieden, moet het eigen maken van actualiteiten en het afleggen van het examen beschouwd worden als werktijd en moet het examen zelf ook zo mogelijk onder werktijd plaatsvinden.

Daarnaast worden er in de praktijk vaak aanvullende trainingen of opleidingen gevolgd ter voorbereiding op PE-examen. Omdat het PE-examen betrekking heeft op actuele kennis die op basis van PA bekend wordt verondersteld, is het aanvullend studeren voor het examen geen wettelijke verplichting en valt dit dus niet onder de richtlijn. Dit hoeft dus niet verplicht kosteloos te worden aangeboden. Voorwaarde is wel dat het PA-aanbod van de werkgever werknemers voldoende in staat stelt de voor het PE-examen vereiste kennis eigen te maken.

Uiteraard mag je als werkgever wel bijdragen aan (de kosten voor) een opleidingssyllabus, opleidingstijd en een examentraining. Gezien het wettelijke verplichte karakter van de PE-examens zijn wij van mening dat wanneer de werkgever ervoor kiest zijn werknemer tegemoet te komen in kosten of tijd ter voorbereiding op de examens, dat ook hiervoor geen studiekostenbeding mag gelden.

SZW herkent zich in deze toelichting. Ook nu wijzen ze erop dat bij een geschil hierover, het uiteindelijk aan de rechter is om te beoordelen of een opleiding gekwalificeerd moet worden als een opleiding die kosteloos moet worden aangeboden.