Vervolgreactie aan Vaste commissie SZW op Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Vervolgreactie aan Vaste commissie SZW op Wetsvoorstel toekomst pensioenen

De regering heeft het merendeel van de vragen die de Vaste commissie SZW heeft gesteld over het Wetsvoorstel toekomst pensioenen beantwoord. De antwoorden geven aanleiding voor een vervolgreactie vanuit ons aan de Vaste commissie SZW, die opnieuw vragen zal stellen aan de regering.  

Voor wat betreft de pleidooien die we hebben gedaan ten aanzien van het nabestaandenpensioen, zijn we tevreden met de antwoorden van de regering. Deze geeft aan dat de 50 %-norm overschreden mag worden als gevolg van het respecteren van bestaande aanspraken van partnerpensioen op opbouwbasis. Ook geeft de regering aan dat een werknemer die voorafgaand aan de pensionering werkt bij een werkgever zonder pensioenregeling een deel van het ouderdomspensioen mag uitruilen voor een hoger partnerpensioen. Verder geeft de regering aan dat een opgebouwd partnerpensioen tot het kapitaal van de deelnemer behoort als de partner overlijdt voor het moment dat de deelnemer met pensioen gaat. 

Onze reactie, waarbij we aansluiten op de antwoorden van de regering, zal zich voornamelijk toespitsen op de volgende punten: 

  1. Risicodelingsreserve - een evenredig deel van de reserve moet worden meegegeven aan de deelnemer bij waardeoverdracht/einde deelname aan de regeling. 
  2. Keuzebegeleiding - we bepleiten keuzebegeleiding te regelen via mijn.pensioenoverzicht.nl en tegelijkertijd het toegankelijker maken van pensioenadvies voor de deelnemer. 
  3. Default uitkering - na de keuze voor een variabele uitkering zou nog eenmalig de optie moeten worden gegeven terug te gaan naar een vaste uitkering. 
  4. Experimenteerbepaling zzp-ers - we bepleiten om de dga onder de Pensioenwet te brengen. 
  5. Compensatie – de compensatietermijn moet worden verlengd om te voorkomen dat de compensatie de pensioenbestemming verliest. Ook geven we aan dat het niet verplicht moet zijn om aan een nieuwe medewerker eveneens compensatie te verstrekken. 
  6. Uniform pensioenoverzicht - we steunen het pleidooi uit de Tweede Kamer (CDA) dat uitvoerders verplicht moeten worden het UPO in de huidige vorm te handhaven. 
  7. Wijziging fiscaal stelsel - we vragen opnieuw aandacht voor ons pleidooi om de huidige 4% staffel als ondergrens voor de maximale premiestaffel te hanteren.