UBO-register nog maar beperkt gevuld, wat betekent dat voor jou?

UBO-register nog maar beperkt gevuld, wat betekent dat voor jou?

De minister heeft de Kamer geïnformeerd over de stand van zaken van het UBO-register. Blijkens de cijfers is nu nog maar 37,7% van de entiteiten die verplicht zijn de UBO te registreren geregistreerd. Dat aantal zal na verwerking van de achterstanden bij de KvK nog verder oplopen, maar ook dan blijft sprake van veel entiteiten waarvan geen gegevens zijn. Dit ondanks het feit dat de verplichte termijn voor opgave van de UBO-gegevens eind maart is verstreken. De minister heeft aangekondigd nu te gaan handhaven, waarbij op aandringen van de Kamer eerst zal worden gehandhaafd in de meer risicovolle sectoren. 

Het ontbreken van registraties bemoeilijkt het UBO-onderzoek door financiële instellingen. In het kader van de Wwft is onderzoek in het UBO-register (dit geldt vanaf 27 maart 2022 omdat vanaf dan inschrijving voor entiteiten verplicht is) verplicht, maar dat onderzoek wordt bemoeilijkt zolang gegevens ontbreken of niet juist zijn. Uiteindelijk kan dat betekenen dat de verzekering - als een bewijs van inschrijving in het register ontbreekt - niet gesloten kan worden. De minister heeft daarom voor nieuwe cliënten de mogelijkheid gecreëerd om tot 1 september 2022 te volstaan met het insturen van de bevestiging van de KvK dat opgave is gedaan. Zo hoeft aangaan van de dienstverlening niet te wachten op de registratie door de KvK. (Zie brief bijlage)  

Verzekeraars zijn uit hoofde van de sanctiewetgeving verplicht om eigen onderzoek te doen. Het UBO-register vervangt het onderzoek van de verzekeraar niet. Daarnaast moeten verzekeraars periodiek de geldigheid van de UBO controleren. Als de gegevens niet uit andere bronnen beschikbaar zijn en het register onvoldoende informatie biedt, dan zullen verzekeraars opnieuw uitvraag moeten doen bij de klant. Sommige verzekeraars doen hiervoor een beroep op de adviseur. De naleving van de sanctiewet en Wwft leidt dan ook tot de nodige inspanning en kosten voor verzekeraars en intermediairs. Daarbij horen ook de kosten die de KvK vraagt voor uitvraag van de UBO. Dat terwijl het in het kader van het UBO-onderzoek gaat om de naleving van een wettelijke verplichting door financiële instellingen.  

Gezien de kosten en inspanning is van belang dat het UBO-register volledig en juist is gevuld en dat instellingen worden geïnformeerd over tussentijdse wijzigingen in het UBO-register. Daarmee worden kosten die nu worden gemaakt om periodiek de status van de gegevens te checken voorkomen. Deze zaken zijn medio mei door de Kamer onder de aandacht gebracht van de minister in de schriftelijke inbreng inzake het UBO-register. Uiteraard informeren wij je over het vervolg daarvan. Mocht je nog vragen hebben of tegen problemen aanlopen bij het Wwft-onderzoek of de UBO-uitvraag bezoek dan vooral ons Wwft kennisdossier of neem contact met ons op.