Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: laatste deel (6), transitie-effecten/compensatie

Onze reactie op Wetsvoorstel toekomst pensioenen: laatste deel (6), transitie-effecten/compensatie

Onlangs hebben wij onze reactie op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen gezonden aan de Vaste commissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Op meerdere punten hebben wij ons commentaar gegeven zodat Kamerleden dit kunnen betrekken bij de parlementaire behandeling die naar verwachting nog voor de zomer plaatsvindt. In dit bericht gaan we in op het berekenen van de transitie-effecten/compensatie. 

Het wetsvoorstel regelt dat de transitie-effecten van de overstap naar een nieuwe regeling per leeftijdscohort inzichtelijk moeten worden gemaakt. Voor premie- en kapitaalovereenkomsten moet dit gebeuren op basis van de bruto-profijtmethode. Voor de compensatie aan deelnemers wordt extra fiscale ruimte gecreëerd. De periode voor compensatie duurt uiterlijk tot 2036 

In onze reactie wijzen we erop dat de voorgestelde berekeningswijze voor het bruto-profijt gebaseerd is op de situatie bij pensioenfondsen. Deze is niet toepasbaar voor verzekerde regelingen; dat vraagt dus nog om aanpassing.  

Ten aanzien van de compensatieperiode bepleiten wij dat deze termijn wordt verlengd. Een langere periode is belangrijk om te voorkomen dat een werkgever toekomstig toe te kennen pensioenaanspraken in een relatief korte periode (tot uiterlijk 2036) moet voorfinancieren. Hierdoor zal een werkgever sneller geneigd zijn om een compensatie niet via de pensioenregeling te verstrekken, maar via een andere arbeidsvoorwaarde. Het gevolg hiervan is dat de compensatie een pensioenbestemming verliest, wat niet in het belang van de deelnemer is. Door het oprekken van de periode tot bijvoorbeeld 2046 zal een werkgever er eerder voor kiezen te compenseren via de arbeidsvoorwaarde pensioen.  

Verder wijzen we erop dat het overbodig is om ook aan een nieuwe medewerker die instroomt compensatie te verstrekken. Deze medewerker heeft binnen de nieuwe arbeidsrelatie geen direct nadeel ondervonden van de transitie naar een nieuwe pensioenregeling. Het uitsluiten van nieuwe medewerkers zal er volgens ons ook aan bijdragen dat compensatie eerder een pensioenbestemming krijgt. 

Dit was het laatste deel in een serie berichten over onze reactie op het wetsvoorstel Toekomst pensioenen. Eerdere berichten waren: