Onze reactie op de aanvraag uitbreiding verplichtstelling Pensioenfonds Meubelindustrie

Nieuws
geplaatst op 13-11-2019  

Sociale partners in de meubelindustrie hebben aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verzoek gedaan om de werkingssfeer van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Meubel aan te passen zodat ook werkgevers die actief zijn in het houtbedrijf onder deze verplichtstelling zullen vallen. Omdat helderheid ten aanzien van de ‘werkingssfeer’ bij verplichtstellingen van het grootste belang is voor pensioenadvieskantoren hebben wij op dit verzoek gereageerd. 

De beoogde datum is per 1 januari 2020.  Het pensioenfonds Houthandel heeft op haar beurt het verzoek gedaan per deze datum de verplichtstelling in te trekken, onder voorbehoud van uitbreiding van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Meubel. Eerder nodigden we je uit om te reageren op de voorgelegde wijziging op basis van je ervaring en kennis in de praktijk.  

Samen met de Pensioencommissie hebben we vervolgens een reactie opgesteld op de ter visie gelegde wijziging van de verplichtstelling van het Pensioenfonds Meubel. We hebben verduidelijking gevraagd van de definities in het nieuw voorgestelde verplichtstellingsbesluit (definities Directeur- grootaandeelhouder, definitie werkgever(s) in meubelindustrie en houtbedrijf).  

In onze reactie wijzen wij erop dat sociale partners, maar ook pensioenadvieskantoren die werkgevers adviseren over het treffen van pensioenvoorzieningen gebaat zijn bij heldere verplichtstellingsbesluiten. Het moet volstrekt helder zijn wanneer een werkgever onder de verplichtstelling valt en wanneer niet. In de praktijk van de pensioenadvisering blijken dit soms lastige vraagstukken te zijn. Met onze zienswijze willen we bijdragen aan die helderheid. 

 

 

Categorien: Pensioenen