NN publiceert trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid

NN publiceert trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid

Hoewel het totale ziekteverzuim in Nederland daalt, blijkt dat het langdurige ziekteverzuim bij mensen tussen de 25 en 35 jaar fors toeneemt. Het aantal 42ste-weekmeldingen (het moment dat een werkgever aan het UWV moet melden dat de werknemer ziek is) van deze groep stijgt in 2023 met 5%. Dat is één van de zaken die opvallen in het trendrapport Ziekteverzuim & Arbeidsongeschiktheid dat Nationale Nederlanden heeft gepubliceerd. In dit rapport worden cijfers uit verschillende bronnen op het gebied van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid gebundeld en worden trends gesignaleerd. 

Ziekteverzuim 
Ten opzichte van 2022 is het ziekteverzuimpercentage in Nederland iets gedaald: van 5,6% naar 5,3%. De kosten van verzuim in 2023 waren €23 miljard. De gemiddelde verzuimduur in 2023 was 8,2 werkdagen, tegen 9 werkdagen in 2022. In het trendrapport zijn verzuimcijfers opgenomen van een aantal sectoren. De sector gezondheid scoort het hoogste verzuimcijfer met een percentage van 7,4% in 2023. In deze sector is 18% van de werknemers in Nederland werkzaam. 

In 61% van de ziektegevallen is griep en verkoudheid de oorzaak. Een stijging is te zien bij het aandeel psychisch verzuim: in 8,3% van de gevallen is dit de verzuimoorzaak. In 2022 was dat nog 7,6%. Hoewel het meeste verzuim niet arbeidsgerelateerd is, wordt er steeds meer aandacht gegeven aan psychosociale arbeidsbelasting, dus stress als gevolg van factoren op het werk. Hierbij kan het gaat om werkdruk, maar ook om ongewenst gedrag van zowel collega’s als van externen. 

Stijging WIA-instroom 
De instroom in de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) is in 2023 weer toegenomen: het aantal WIA-aanvragen is met 15% gestegen ten opzichte van 2022. Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan een uitkering op grond van de WIA worden aangevraagd. Volgens het trendrapport is het aantal uitkeringen volgens de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) met 8,4% gestegen. Deze toename kan mede te maken hebben met de inhaalslag die het UWV in 2023 heeft gedaan bij het sociaal medisch beoordelen van WIA-aanvragen. Zie ook ons eerdere ledenbericht hierover. 

WGA-uitstoom 
De cijfers van de uitstroom uit de WGA zijn in 2023 gestegen ten opzichte van 2022. Dat geldt voor zowel werkgevers die publiek via het UWV verzekerd zijn als voor werkgevers die WGA eigenrisicodrager zijn. De resultaten van re-integratie door private partijen is nog altijd beter dan van het UWV.  Bij het UWV wordt een relatief groot deel van het resultaat behaald doordat arbeidsongeschikte werknemers met pensioen gaan. Dit percentage is 27%. Bij private partijen is dat 20%. Bij 56% van de WGA-uitstoom bij het UWV is er sprake van herstel (minder dan 35% arbeidsongeschiktheid) of herbeoordeling (volledig arbeidsongeschikt). Bij private partijen is dat 65%.