Minister Kaag publiceert beleidsagenda voor de financiële sector

Minister Kaag publiceert beleidsagenda voor de financiële sector

Minister Kaag heeft eind vorige week de beleidsagenda voor de financiële sector gepubliceerd. Wat opvalt is de positieve toon in de brief ten aanzien van de sector. Zo heeft de minister veel aandacht voor de belangrijke rol die de sector vervult bij de transitie naar een duurzame economie. De minister zet in op versterking van de financiële sector door aan te sluiten op Europese initiatieven en wetgeving en zegt daarbij oog te hebben voor het belang voor Nederlandse spelers van een gelijk speelveld binnen Europa.  

In de brief wordt vooral ingezet op lopende initiatieven en worden geen drastische nieuwe ingrepen aangekondigd. Ook wordt de rol van de financiële adviseurs benadrukt. Zo wordt gewezen op het belang van financiële adviseurs om burgers en bedrijven te helpen met het maken van geïnformeerde financiële keuzes over kredietverlening, verzekeren en vermogensopbouw.  

Ook is er in de agenda zelf aandacht voor financieel advies. Zo geeft de minister aan dat zij een onderzoek uitvoert naar wat de motieven van consumenten zijn om wel of geen financieel advies in te winnen. Ook andere thema’s die van belang zijn voor onze sector komen terug in de brief, zoals het waarborgen van de toegang tot verzekeringen, bijvoorbeeld ingeval van schade door klimaatverandering.  

Het belang van financieel advies en verzekerbaarheid zijn onderwerpen waar we graag met de minister verder over in gesprek gaan. Dat financieel advies grote waarde heeft voor consumenten en bijdraagt aan inzicht en gemoedsrust staat buiten kijf en blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek (zie daarvoor Advies in Cijfers). Dat de minister nu kijkt naar de motieven van consumenten is een goede zaak omdat uit dat onderzoek zeker zal blijken dat er drempels zijn voor consumenten om financieel advies in te winnen.  

Hoe ziet deze beleidsagenda eruit en wat zijn in het kort voor onze sector belangrijke zaken:  

 • De rol van de sector bij verduurzaming van de economie  
  De minister noemt de lopende initiatieven vanuit de sector om te zorgen voor duurzame financiering via het klimaatcommitment van de sector. Daarbij overweegt de minister om met aanvullende wettelijke maatregelen te komen om het proces te stimuleren. 
 • Financiële gezondheid en weerbaarheid van de sector  
  - Er is veel aandacht voor de cyberrisico’s voor financiële instellingen en de risico’s van digitalisering en kunstmatige intelligentie. Daarbij geeft de minister aan ook oog te hebben voor ethische vraagstukken en de verzekerbaarheid van groepen te blijven monitoren.
  - Daarnaast is er veel aandacht voor de aanpak van witwassen en de benodigde verdere harmonisatie in Europees verband.   
 • Een inclusieve financiële sector die maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt:  
  - Inzet in Europees verband voor goede bescherming voor consumenten bij beleggen.  
  - De minister zet het actieplan consumentenkeuzes voort waar haar voorganger Hoekstra mee is gestart. Adfiz is daarbij een van de deelnemers.  
  - Toegankelijke dienstverlening en financieel redzame burgers. Een van de beleidsacties daarbij is zoals gezegd het onderzoek naar de motieven van consumenten om wel of geen financieel advies in te winnen.   
 • Een innovatieve sector die toekomstgericht is.  
  - De minister sluit ook hieraan bij Europese initiatieven.  

De kritische toon die bij haar voorgangers aanwezig was over de sector is weg. De minister zet in op verdere versterking van de financiële sector waarbij zij hoge verwachtingen heeft waar het gaat om die rol die de sector speelt bij de verduurzaming en de grote inspanning op het gebied van digitalisering. De minister gaat binnenkort met de Tweede Kamer in gesprek over de agenda en de Kamer zal de minister aanspreken op die ambities.  

Adfiz heeft in het kader van verduurzaming een werkprogramma ontwikkeld en daarin de speelpunten aangeven waar wij als sector willen bijdrage. Dit werkprogramma is basis en uitgangspunt om verder in gesprek te gaan met Financiën, de toezichthouder en onze andere stakeholders.