Geen vragen en aannames, maar feiten en duiding

Geen vragen en aannames, maar feiten en duiding

Eerder deze week hebben we helderheid verschaft over de norm voor onafhankelijk advies in de vergelijkingskaart. Dit naar aanleiding van vragen over hoe de publiekrechtelijke norm van onafhankelijkheid moet worden geïnterpreteerd bij het opstellen van de vergelijkingskaart. En naar aanleiding van berichtgeving in de media over mogelijke privaatrechtelijke consequenties voor de adviseur die in de vergelijkingskaart aangeeft te adviseren op onafhankelijke basis. 

Er is namelijk een verschil tussen enerzijds generieke informatie in de precontractuele fase, die gaat over welk advies gegeven kan worden, en anderzijds adviesregels die zien op individueel klantadvies. Dat is ook exact wat de AFM heeft aangegeven in haar feedbackstatement (in reactie op vragen die tijdens de consultatie zijn gesteld) en wat is opgenomen in de nadere regels (Nrgfo). Daarin staat: 

‘Artikel 86f, tweede lid, onderdeel a, BGfo heeft betrekking op het kunnen geven van advies op onafhankelijke basis door een financiëledienstverlener. Het gaat dus over advies en niet over bemiddelen. Daarnaast betreft het een norm die ziet op precontractuele informatieverstrekking in de vorm van een generiek informatiedocument. Dit betekent dat de vergelijkingskaart actuele informatie geeft over of de financiëledienstverlener advies op onafhankelijke basis kan geven op grond van de gestelde voorwaarden in het BGfo en de Nrgfo. Deze normen zijn geen adviesregels, die zien op de uitvoering van het individueel klantadvies.’ 

Privaatrechtelijke consequenties 
Naast duiding van de publiekrechtelijke consequenties op basis van de AFM-uitleg en de verwoording in de Nrgfo, hebben wij Polis Advocaten gevraagd om een advies uit te brengen over de mogelijke privaatrechtelijke consequenties van de informatie in de pre-contractuele fase. Polis Advocaten heeft die toegelicht in hun advies. 

Tot slot 
Door duiding te geven over zowel de publiekrechtelijke (Nrgfo) als privaatrechtelijke (Polis Advocaten) kant, willen wij je helpen bij het opstellen van het wettelijk verplichte informatiedocument. Vanzelfsprekend daarbij is dat een adviseur altijd moet handelen conform datgene wat hij belooft. Met andere woorden: wie A zegt moet ook A doen.