Eerste Kamer stemt in met nieuwe regelgeving transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Eerste Kamer stemt in met nieuwe regelgeving transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden.

Deze week heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangenomen waarmee een Europese richtlijn in onze nationale regelgeving wordt opgenomen dat minimumeisen stelt aan arbeidsrelatie tussen werkgever en werknemer. Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor o.a. het aanbieden van scholing en het uitvoeren van nevenactiviteiten.

Kosteloze scholing

Nieuwe regelgeving bepaalt dat wanneer een werkgever op grond van nationaal recht of CAO verplicht is scholing aan te bieden aan de werknemer, hij deze scholing kosteloos moet aanbieden, waarbij de scholing moet worden beschouwd als werktijd en ook zo mogelijk onder werktijd moet plaatsvinden. Ook mag een werkgever voor deze scholing geen regeling met de werknemer treffen dat hij (een deel van) de kosten voor de gevolgde opleiding moet terugbetalen bij uitdiensttreding (verbod studiekostenbeding).

Uit de Memorie van Toelichting bij het wetsvoorstel blijkt dat deze eis niet geldt bij het volgen van opleidingen in de zin van de Beroepskwalificatierichtlijn (Richtlijn 2005/36/EG).

Zienswijze Adfiz

Adfiz heeft haar zienswijze hoe de regelgeving uitwerkt voor de WFT-opleidingen voorgelegd aan het ministerie van SZW. Het lijkt ons dat een Wft-opleiding een opleiding is die onder de Beroepskwalificatierichtlijn (Richtlijn 2005/36/EG) valt. We wijzen er daarbij op dat deze Beroepskwalificatierichtlijn van toepassing is op zgn. gereglementeerde beroepen. Het beroep van financieel adviseur is een gereglementeerd beroep, waarbij we verwijzen naar de specifieke erkenningsregeling die voor onze beroepsgroep geldt. Link: https://wetten.overheid.nl/BWBR0042050.

Op basis hiervan concluderen we dat een Wft-opleiding - die weliswaar verplicht gesteld wordt op grond van nationale regelgeving (Bgfo) -  niet kosteloos aan een werknemer behoeft te worden aangeboden en de opleidings-  en studietijd niet zoveel mogelijk onder werktijd moeten plaatsvinden. Ook mag de werkgever met de werknemer voor de opleiding een studiekostenbeding overeenkomen. Dit laat onverlet dat een werkgever en werknemer in de praktijk afspraken kunnen maken aan het bijdragen van de werkgever aan kosten en tijd voor opleiding en studie.

We zijn in afwachting van een reactie van het ministerie en berichten jullie zodra we bericht hebben ontvangen.

Uitvoeren nevenactiviteiten

De nieuwe regels bepalen ook dat een werkgever een werknemer niet mag belemmeren om buiten de afgesproken arbeidstijden ander werk te verrichten, tenzij de werkgever daar een objectieve rechtvaardigingsgrond voor heeft. Het opnemen van in de arbeidsovereenkomst van een algemeen verbod om nevenwerkzaamheden op te nemen is dus nietig. Ook is het niet toegestaan om te bepalen in de arbeidsovereenkomst dat een werknemer eerst toestemming aan een werkgever moet vragen om elders te werken.