Duik in het Meerjarenplan 2024 – 2027 – Deel 5 – Sector blijven ontwikkelen

Duik in het Meerjarenplan 2024 – 2027 – Deel 5 – Sector blijven ontwikkelen

Deel 5 van de serie waarin we onderwerpen uit het nieuwe Meerjarenplan 2024-2027 uitlichten behandelt de verantwoordelijkheid die we als sector hebben om de kwaliteit en toegankelijkheid van het advies doorlopend te willen verbeteren. Dat is belangrijk omdat professioneel financieel advies van grote invloed is op het welzijn van burgers en bedrijven. 

De sector ontwikkelen doen we door te investeren in: 

Digitalisering 
Een versnellingsslag is nodig. De techniek is er vaak al, maar softwareoplossingen koppelen niet volledig, waardoor dubbele invoer nog te vaak voorkomt.  

 • Wij werken samen met onder meer Verbond van Verzekeraars, CGA, SIVI en Aplaza om koppelingen en een efficiënte softwareketen te bevorderen. 
 • Wij bevorderen inzicht in de digitaliseringsopties en opbrengsten per fase in de klant-adviesrelatie. 
 • We stimuleren experimenten met AI en Open Finance voor de ontwikkeling van effectieve toepassingen voor adviseurs. 

Arbeidsmarkt 
De arbeidsmarkt blijft op de (middel)lange naar verwachting krap, een professionalisering van werkgeverschap is nodig.  

 • We werken samen met leden en hogescholen om de instroom van jong talent naar de opleidingen en vervolgens de adviessector te vergroten. 
 • Samen met VNAB en NVGA bevorderen we het imago van het adviesvak als impactvol, innovatief, duurzaam en mensgericht. 
 • We delen kennis over succesvolle initiatieven om goede medewerkers te vinden en te binden. 

Innovatie 
Klantbehoeften, technologische mogelijkheden en het adviesvak zelf zijn in beweging. 

 • We stimuleren een innovatief klimaat door rust in regelgeving 
 • We brengen leden bijeen om praktische mogelijkheden dienstinnovatie en inzet van AI te verkennen. 
 • We maken nieuwe ontwikkelingen zichtbaar voor stakeholders. 

Bedieningsnetwerk 
Nieuwe risico’s, complexere klantsituaties en nieuwe dienstverlening leiden ertoe dat het brede bedieningsnetwerk vaker ingezet wordt. Het belang van samenwerkingen buiten de primaire keten zal toenemen. 

 • We ondersteunen intensiever gebruik van het bedieningsnetwerk door samen te werken met relevante brancheverenigingen. 

Consolidatie 
De hoge regeldruk, noodzakelijke investeringen in automatisering en een krappe arbeidsmarkt zijn al jaren een katalysator voor consolidatie. Daarmee ontstaan ook nieuwe mogelijkheden voor professionaliteitsontwikkeling en specialisatie. 

 • We benutten de nieuwe verhoudingen ten behoeve van goede samenwerking in de keten en een uitbreiding van de ruimte om te ondernemen. 

Compliance 
Zowel Europa als Den Haag en Amsterdam blijven veel nieuwe regels introduceren. Hoewel het doel van individuele regelingen doorgaans logisch is, ontstaan problemen door twijfels over de effectiviteit, gebrekkige proportionaliteit en stapeling van oude en nieuwe, Europese en Nederlandse regels. 

 • Wij helpen de AFM om de regels in het voordeel van de klant te laten werken. 
 • Wij zetten ons in voor een evaluatie van het totale regelbouwwerk om regels af te schaffen die door de tijd overbodig of ineffectief zijn geworden. 
 • Wij behartigen de belangen van de Nederlandse adviseurs bij de Europese regelgever.