Deel je mening over het kabinetsvoorstel voor opname deel van pensioen op pensioendatum

Nieuws
geplaatst op 9-7-2019  

Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken dat mensen op de pensioendatum maximaal 10% van de waarde van hun pensioenkapitaal ineens kunnen opnemen. Graag nodigen we je uit om hierover je mening te geven. Deze input is van nut als we als Pensioencommissie reageren op dit voorstel. 

Door opname van een bedrag ineens mogelijk te maken, wil het kabinet meer keuzemogelijkheden in het pensioenstelsel introduceren en tegemoetkomen aan de wens van deelnemers om meer flexibiliteit in de besteding van het pensioenkapitaal. Opname van een bedrag ineens kan de welvaart van mensen vergroten. Het sluit volgens het kabinet ook aan bij de constatering dat de inkomensbehoefte daalt naarmate men langer met pensioen is. Het opgenomen bedrag is vrij te besteden: voor aflossing van de hypotheek of andere schulden, aankoop of verbetering van de woning, een auto te kopen of op vakantie te gaan. 

Recent heeft het kabinet het voorstel in een brief op hoofdlijnen verder uitgewerkt. Daarbij wordt een aantal randvoorwaarden voorgesteld: 
1. een maximumpercentage voor opname van 10 % van opgebouwde aanspraken; 
2. een bedrag ineens kan alleen op de pensioeningangsdatum worden opgenomen om o.a. risico-selectie tegen te gaan; 
3. na opname bedrag ineens moet het resterende levenslange pensioen boven de wettelijke afkoopgrens liggen. 

Voorgesteld wordt dat voor pensioenuitvoerders (open) normen gaan gelden voor het informeren van deelnemers. Met deze mogelijkheid ontstaat echter ook een belangrijk adviesmoment, zodat een klant goed beseft wat bijvoorbeeld de resterende hoogte van de periodieke pensioenuitkering is en wat eventuele consequenties zijn voor inkomensafhankelijke regelingen en toeslagen. Een vergelijkbare keuzemogelijkheid voor opname van een bedrag ineens wordt ook binnen de derde pensioenpijler gecreëerd. Uiteraard volgen we e.e.a. op de voet.  

De hoofdlijnenbrief van het kabinet Opname bedrag ineens op pensioeningangsdatum vind je hier. 

Categorien: Pensioenen