Consultatie Instelling Adviescollege toetsing regeldruk

Consultatie Instelling Adviescollege toetsing regeldruk

We hebben positief gereageerd op het wetsvoorstel om het Adviescollege toetsing regeldruk voort te zetten. Wel hebben we enkele kanttekeningen geplaatst bij de beperkte bevoegdheden van het nieuwe Adviescollege om daadwerkelijk de uitvoeringslasten van regeldruk in kaart te brengen.  

Op aandringen vanuit de politiek is besloten tot (her)instelling van het Adviescollege toetsing regeldruk, dat voorgenomen wet- en regelgeving toetst op regeldrukeffecten. Het is belangrijk dat in het voorstel tot (her)instelling van het Adviescollege nu ook is opgenomen dat het Adviescollege kijkt naar regeldruk vanuit Europese regelgeving. De armslag van het Adviescollege moet echter voldoende zijn om het verschil te maken.  

Wij hebben in onze consultatiereactie vragen gesteld bij beperkingen in de taakstelling van de commissie en aangegeven dat het van belang is dat door het Adviescollege expliciet wordt gekeken naar de functionaliteit van de regelgeving en de uitvoering daarvan voor ondernemingen met een MKB-profiel. Dus niet een beoordeling alleen voor de hele financiële sector, waaronder de grote financiële instellingen, maar ook op niveau van de individuele MKB-onderneming.  

Verder hebben wij gewezen op het belang dat het Adviescollege de daadwerkelijk invulling van proportionaliteit in regelgeving meeneemt in de toetsing van regeldruk. Terwijl in de overwegingen in wet- en regelgeving vaak is aangegeven dat de toepassing van de regels proportioneel moet zijn naar gelang de omvang en de aard van de onderneming, ontbreekt de feitelijke invulling daarvan. Wij zien dat door deze te open formulering verder geen invulling wordt gegeven aan deze proportionaliteit op niveau van de uitvoeringsregelingen en bij toezicht.  

Het wetsvoorstel gaat na verwerking van de reacties naar de Kamer.