Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel gaat van start

Commissie Toekomst Arbeidsongeschiktheidsstelsel gaat van start

In het coalitieakkoord dat de regeringspartijen hebben afgesloten is opgenomen dat de arbeidsparticipatie en de positie van arbeidsongeschikten verbeterd moet worden. Ook wil het kabinet onderzoeken hoe de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) hervormd moet worden, “met oog voor uitvoerbaarheid, betaalbaarheid en uitlegbaarheid.” Daarnaast is in het coalitieakkoord opgenomen dat er een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen gaat komen. 

Om met deze punten aan de slag te gaan, heeft minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een commissie opgezet die advies moet geven over een toekomstbestendig stelsel voor arbeidsongeschiktheid. De commissie heeft de opdracht gekregen om “via meerdere oplossingsrichtingen advies uit te brengen over een toekomstbestendig stelsel dat uitvoerbaar, betaalbaar en uitlegbaar is voor werkzoekenden, werkenden (waaronder ZZP’ers), werkgevers, uitvoerende organisaties en de mensen die een beroep (willen) doen op dat stelsel.” Hierbij geldt dat het eerste doel is dat mensen zoveel mogelijk werken (‘werk waar mogelijk’) en waar nodig wordt voorzien in inkomensbescherming.    

Roos Vermeij is benoemd tot voorzitter van de commissie. Zij is voormalig Kamerlid voor de PvdA en wethouder in Rotterdam. Bruno Bruins, voormalig voorzitter van de RvB van het UWV en voormalig minister van Medische Zorg wordt vice-voorzitter van de commissie. Het is de bedoeling dat de commissie vóór 1 april 2024 haar advies uitbrengt. Uiteraard houden we je op de hoogte van interessante uitkomsten en eventuele tussentijdse ontwikkelingen.