Belangrijkste moties Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Belangrijkste moties Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Eerder informeerden we je al over de belangrijkste amendementen die door de Tweede Kamer op het Wetsvoorstel toekomst pensioenen zijn aangenomen. Bij dit wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer ook meerdere moties aangenomen. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste.

Zorg dragen voldoende mate pensioenopbouw voor alle werknemers bij aan- en uitbestedingen door overheid
Verzoek aan de regering ervoor te zorgen dat alle werknemers van een opdracht die de overheid aan- of uitbesteedt aan een externe onderneming vanaf 1 juli 2023 in voldoende mate pensioen opbouwen.

Plan van aanpak monitoring in acht nemen randvoorwaarden pensioenakkoord
Verzoek aan de regering voor de zomer met een plan van aanpak te komen om de randvoorwaarden uit het pensioenakkoord te monitoren.

Evaluatie nieuwe vormgeving nabestaandenpensioen
Verzoek aan de regering om de nieuwe vormgeving van het nabestaandenpensioen zo snel als mogelijk, zo mogelijk tussentijds, te evalueren en de Kamer daarover zo spoedig mogelijk maar uiterlijk vanaf 2025 jaarlijks te informeren, zodat zo nodig aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.

Gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders
Verzoek aan de regering om gegevensuitwisseling tussen het UWV en pensioenuitvoerders mogelijk te maken met het oog op het risico van vermindering op een recht op  nabestaandenpensioen bij einde dienstverband.

Onderzoek restitutiemogelijkheid nabestaandenpensioen
Verzoek aan de regering of en hoe een restitutiemogelijkheid in het nabestaandenpensioen kan worden ingevoerd en de Kamer hier voor 1 juni 2023 te informeren, zodat deze mogelijkheid bij een positieve uitkomst alsnog kan worden ingevoerd.

Onderzoek of en hoe de toegang tot en de voordelen van een Anw-hiaatverzekering of nabestaandenoverbruggingspensioenen verbeterd kunnen worden
Verzoek aan de regering om de mogelijkheden van het inzetten van een Anw-hiaatverzekering of een nabestaandenoverbruggingspensioen actief onder de aandacht van sociale partners te brengen. Ook is het verzoek te onderzoeken of en hoe de toegang tot en de voordelen van Anw-hiaatverzekeringen of nabestaandenoverbruggingspensioenen verbeterd kunnen worden.

Monitoren afspraken compensatie
Verzoek aan de regering om tijdens de transitie te monitoren welke afspraken omtrent compensatie worden gemaakt en tegen welke obstakels sociale partners aanlopen om compensatie binnen de regeling te realiseren, hiervoor eventuele oplossingsrichtingen aan te dragen en de Kamer hierover periodiek te informeren.

Overgangsrecht
Verzoek aan de regering om samen met de pensioensector te onderzoeken hoe het overgangsrecht van het nabestaandenpensioen gestroomlijnd kan worden waarmee hoge uitvoeringskosten voorkomen kunnen worden, waarbij de belangen van deelnemers en gewezen deelnemers voorop staan, en de Kamer hier voor de zomer van 2023 te informeren. Bij positieve uitkomsten van het onderzoek wordt verzocht het overgangsrecht aan te passen.

Wijzen op onafhankelijke informatie alvorens indienen van een klacht
Verzoek aan de regering om pensioendeelnemers duidelijk te informeren over de plaats waar ze terecht kunnen met een eventuele klacht (bij het omzetten van aanspraken in persoonlijke pensioenvermogens) en erop te wijzen dat zij gebruik kunnen maken van onafhankelijke informatie voordat zij een klacht indienen.

Onderzoeken aanvullende mogelijkheden pensioenopbouw voor zelfstandigen
Verzoek aan de regering om in overleg met de pensioensector, aanvullende mogelijkheden te onderzoeken voor verbetering van de pensioenopbouw voor zelfstandigen (tweede en derde pensioenpijler) zonder oplegging van een verplichting tot pensioenopbouw en de Kamer zo spoedig mogelijk over concrete beleidsopties te informeren.

Invoeringstoetsen
Verzoek aan de regering om na inwerkingtreding van de Wet toekomst pensioenen regelmatig toetsen uit te voeren naar de invoering, uitwerking en uitvoerbaarheid van de wet.

Regeling zware beroepen
Verzoek aan de regering met een nieuwe regeling voor mensen met zware beroepen te komen, om ook na 2025 eerder met pensioen te gaan of minder dagen te kunnen werken.