AFM jaarverslag over personalisatie, duurzaamheid en pensioen

AFM jaarverslag over personalisatie, duurzaamheid en pensioen

De AFM heeft het jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Daarin staan per toezichtsgebied de aandachtspunten. Hieronder de belangrijkste punten uit het jaarverslag

Focusgebieden toezicht AFM

De belangrijkste focusgebieden voor de AFM in 2022 en de komende jaren zijn:

  • digitalisering: De AFM geeft aan dat digitalisering en het gebruik van data kunnen leiden tot een sterke personalisatie van verzekeringen. Dat biedt voordelen zoals een betere dienstverlening, een aanbod op maat en meer keuze. Tegelijkertijd heeft de AFM oog voor een toenemende kwetsbaarheid van consumenten met als uiterste gevolg onverzekerbaarheid. Bij het jaarverslag zit een onderzoek naar dit onderwerp. In het onderzoek worden een aantal ontwikkelingen genoemd, zoals roboadvies, online platforms voor verzekeringen aan werknemers en flexwerkers en embedded insurance. Embedded insurance is een ontwikkeling die zal toenemen, waarbij de verzekering is gerelateerd aan de dienst of het product. Dat biedt mogelijkheden voor gepersonaliseerde beprijzing en de AFM verwacht een toename mede door toetreding van buitenlandse spelers.
  • duurzaamheid; Een belangrijk aandachtspunt voor de AFM is duurzaamheid en de transparantie van bedrijven daarover. Recent bestudeerde de AFM de onderbouwing van veel groene claims van bedrijven die hun vervuilende uitstoot compenseren met carbon credits. Deze credits, waarmee ergens anders vervuilende CO2 uit de lucht wordt gehaald, blijken vaak onvoldoende onderbouwd. De duurzaamheids- en transparantie-eisen volgen uit het raamwerk aan Europese verordeningen op dit gebied. De AFM ziet toe op de implementatie en handhaving daarvan in de Nederlandse markt, waaronder de SFDR.
  • pensioenen; Het komende jaar staat in het teken van het toezicht op de ingezette transitie naar het nieuwe stelsel door de pensioensector. 2022 stond in het teken van de voorbereidingen daarop met de publicatie van diverse leiddraden, zoals de voorlopige leidraad keuzebegeleiding. Recent verscheen nog de leidraad communicatieplannen. Dit jaar monitort de AFM nadrukkelijk of de sector handelt conform de leidraden. Houdt ook ons Kennisportaal Nieuw pensioenstelsel in de gaten.

Aandachtspunten Adviseurs en bemiddelaars

In het jaarverslag gaat de AFM in op de toezichtsonderwerpen waar de AFM afgelopen jaar aandacht aan heeft gegeven en naar verwachting ook komend jaar de aandacht van de AFM zal hebben. Dat zijn feitelijk de onderwerpen waarvoor de AFM aandacht heeft gevraagd in de marktindrukken 2022. Wij verwijzen naar het ledenbericht hierover en de sites op het Adfiz portaal waar je hier informatie over kan vinden. Zie het ledenbericht: AFM Marktindrukken helpen te voldoen aan toezichtsprioriteiten

Toezichtsbijdrage

De kosten toezichtsbijdrage worden op 2 manieren beïnvloed, namelijk door het aandeel in de kosten dat adviseurs en bemiddelaars betalen. Voor 2022 is dat 13,8% en het aandeel is vastgesteld in het kostenkader voor de periode 2021-2024. Tussentijdse aanpassingen zijn er alleen als het gaat om nieuwe taken. Een tweede factor zijn de absolute kosten van de AFM. Die stijgen jaar op jaar en ook voor de komende jaren voorziet de AFM een verdere stijging door uitbreiding van taken voor met name het accountantstoezicht en het toezicht op kapitaalmarkten, pensioenen en financieel-economische criminaliteit. Deze taken vloeien mede voort uit Europese wet- en regelgeving.

Een toename van kosten betekent niet per definitie een verhoging van de heffingen per instelling. Dit hangt af van de categorie waarin de kosten landen, de ontwikkeling van de populatie daarbinnen, de jaarlijks vastgestelde tarieven en de maatstafwaarden. De complexe toerekeningsystematiek en de al maar toenemende kosten van de AFM worden nu eenzijdig bij de sector gelegd. Met het vervallen van de overheidsbijdrage komen de toezichtskosten direct bij de sector en voelt de overheid zelf dus niet de gevolgen van de uitdijende wet- en regelgeving. Dat is geen goede ontwikkeling en al jaren dringen wij met andere branches aan op herinvoering van de overheidsbijdrage om te zorgen voor een disciplinerende werking.