Adfiz pleit voor kostenbeperking en terugkeer overheidsbijdrage

Nieuws
geplaatst op 17-8-2017  

Er is door de markt kritisch gereageerd op het voorstel van het ministerie voor de bekostiging van het toezicht. Dat is niet verrassend, want het voorstel van het ministerie laat teveel onderwerpen onbenoemd. Wij hebben in onze reactie onder meer gevraagd om kostenbeperking, terugkeer van de overheidsbijdrage en onafhankelijke toetsing.

Het ministerie stelt voor de systematiek aan te passen maar laat de wijze van bekostiging verder ongewijzigd. Het voorstel gaat voorbij aan eerdere kritiek en vragen van de sector. Ook wordt niet geanticipeerd op toekomstige ontwikkelingen. Wij vragen hier alsnog aandacht voor.

Voor effectief toezicht is het van belang dat er voldoende draagvlak is. Nu de kosten jaar op jaar blijven stijgen ligt de vraag op tafel of de toezichtlasten nog wel proportioneel zijn. En dat in een sector die fors op de kosten moet letten en ook in bepaalde segmenten krimpt.  

Adfiz heeft kritiek op het ontbreken in het voorstel van maatregelen om kosten te beperken en via onafhankelijke controle toe te zien op doelmatige besteding van middelen. Intussen signaleert het ministerie dat harmonisatie van wet en regelgeving in Europa steeds verder gaat, maar gaat niet in op de vraag hoe het totaal van Europese en Nationale toezichtlasten in balans kan blijven. Je zou verwachten dat bij een herziening gericht op houdbaarheid van de wet in de komende jaren deze zaken zouden worden meegenomen. Een duidelijk voorbeeld is de bijdrage in de kosten door de overheid. Dit sectorbreed gedeelde punt van kritiek. waarover ook de Raad van State kritisch is, wordt geheel niet in de afwegingen meegenomen.

Afgaande op dit voorstel lijkt het nu aan te komen op een systeemdiscussie terwijl juist de hoogte van de totale kosten en de verdeling daarvan over de categorieën de wezenlijke punten zijn. Wat wij niet willen is dat die discussie en de periodieke herziening van de kostenverdeling nu weer vertraagd wordt.

Wij hebben de minister dan ook gevraagd:

  • De overheidsbijdrage te heroverwegen
  • Maatregelen te nemen om de toezichtskosten volgens afsrpaak te verminderen
  • Onafhankelijke toetsing van doelmatigheid van toezicht door bijvoorbeeld de Algemene Rekenkamer
  • Een visie te geven hoe de totale Europese en Nationale kosten in balans kunnen blijven
  • De kostenverdeling tijdig te herzien

Lees hier onze volledige consultatiereactie