Adfiz: Open deur naar alle producten van alle aanbieders voor klanten van onafhankelijk adviseurs

Nieuws
geplaatst op 25-4-2013  

SLA moet helpen nieuwe marktverhoudingen vorm te geven

De onafhankelijk adviseur heeft zijn plek ingenomen naast de klant. Adfiz werkt daarom aan een nieuwe service level agreement (SLA) die de nieuwe marktverhoudingen moet helpen vormgeven. Ook onderzoekt ze of een collectieve inkoopfunctie ervoor kan zorgen dat onafhankelijk adviseurs volledige markttoegang krijgen.

Adfiz vindt dat iedere aanbieder al zijn producten beschikbaar moet stellen voor de klanten van onafhankelijk adviseurs. Onafhankelijk adviseurs treden op als zaakwaarnemer of belangenbehartiger van de klant. Een selectief aanstellingenbeleid van intermediaire aanbieders past niet in deze verhoudingen. En ook directe aanbieders moeten klanten geen product weigeren of onnodige kosten in rekening brengen enkel omdat hij een onafhankelijk adviseur naast zich heeft staan.

Adfiz kan billijken dat aanbieders objectieve kwaliteitseisen aan bemiddelaars stellen. Het uitgangspunt moet daarbij echter zijn dat in principe iedere bemiddelaar hier redelijkerwijs aan kan voldoen. Ook moet dit de adviseurs geen onredelijk hoge kosten opleveren. Zo is de eis van een aanbieder redelijk te noemen dat een adviseur zich bij bepaalde zeer complexe producten vooraf voldoende verdiept moet hebben in de werking van het product. Die aanbieder moet dan wel iedere bemiddelaar in staat stellen deze informatie tot zich te nemen.

Bestaande maatregelen voldoen niet

In de wet is bepaald dat aanbieders adviseurs in staat stellen producten te adviseren en te bemiddelen (partijen stellen elkaar over en weer in staat, 4:99 Wft). Volgens Adfiz betekent dit dat een samenwerkingsovereenkomst niet nodig is voor volledige toegang tot alle producten. Artikel 4:99 Wft bepaalt ook dat aanbieders alle klantinformatie met adviseurs moeten delen. Toch blijft ook dit in de praktijk problemen opleveren. Eerder ontwikkelde Adfiz hiervoor een machtiging van de klant. Daarmee kan de adviseur uit naam van iedere individuele klant de informatie opvragen. Deze werkwijze is echter omslachtig, bereikt onvoldoende resultaat en zou überhaupt overbodig moeten zijn.

SLA en inkoop

De wet regelt dus al dat elke onafhankelijk adviseur door de aanbieder zo goed mogelijk in staat gesteld moet worden zijn klant te bedienen. Overigens houdt datzelfde artikel ook in dat de adviseur de aanbieder zo goed mogelijk in staat stelt zijn deel van de dienstverlening invulling te geven. De open norm regelt niet hoe dit moet en de kwaliteit daarvan. Adfiz werkt daarom nu aan een service level agreement die over de wederzijdse kwaliteit van dienstverlening duidelijke en afrekenbare afspraken vastlegt tussen aanbieder en bemiddelaar en klant. Met als doel dat de klant van de onafhankelijk adviseur optimaal bediend kan worden. De SLA moet volledige toegang regelen tot de informatie en systemen van de aanbieder, zodat alle producten geoffreerd , gesloten en onderhouden kunnen worden. Dit zou een goede garantie moeten zijn voor optimale marktwerking. Zeker weten doen we dat niet. De praktijk blijkt tot op heden weerbarstig. Adfiz gaat daarom ook onderzoeken of een collectieve zuivere inkoopfunctie volledige markttoegang kan realiseren.