Aanpassingen in de wet beloningsbeleid per 1-1-2023

Aanpassingen in de wet beloningsbeleid per 1-1-2023

De wet beloningsbeleid is per 1 januari 2023 op een aantal punten aangescherpt:

  • een wettelijke retentieperiode van 5 jaar voor onder meer aandelen in vaste beloningen van bestuurders en medewerkers van financiële ondernemingen
  • een wettelijke verplichting voor financiële ondernemingen om zich rekenschap te geven van en verantwoording af te leggen over de verhouding van de beloningen tot de maatschappelijke functie van de onderneming en de totstandkoming hiervan. Deze verplichting geldt voor financiële ondernemingen die op grond van de Wft verplicht zijn om een bestuursverslag op te stellen.
  • een aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel

Met name de aanscherping van de mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond voor niet-CAO personeel kan gevolgen hebben voor je beloningsbeleid.

De afwijkingsbepaling is in de wet opgenomen voor specifieke groepen waar sprake is van schaars personeel die werkzaam zijn in cruciale functies en die van belang zijn voor het functioneren van de onderneming. De wettelijke mogelijkheid om af te wijken is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen (zoals ICT’ers). De aanscherping behelst een explicitering dat het gebruik uitsluitend in uitzonderlijke gevallen mogelijk is en in ieder geval niet mogelijk is voor degenen die:

  • interne controlefuncties verrichten, of
  • zich rechtstreeks bezighouden met het verlenen van financiële diensten aan consumenten. Ook omvat de voorgestelde aanscherping de introductie van een jaarlijkse mededelingsplicht over het gebruik van deze mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond door de financiële onderneming aan de toezichthouder.

Ook omvat de voorgestelde aanscherping de introductie van een jaarlijkse mededelingsplicht over het gebruik van deze mogelijkheid tot afwijking van het bonusplafond door de financiële onderneming aan de toezichthouder.

Mocht je vragen hebben over de verplichtingen inzake beloningsbeleid kijk dan in ons Wft-portaal.