Personeel & Arbeidsrecht

Het coronavirus roept vragen op met betrekking tot het arbeidsrecht: wat mag een werkgever van zijn medewerkers verlangen? Hoe omgaan met medewerkers die niet naar kantoor durven komen? Hoe omgaan met zieke medewerkers? En wat te doen als – als gevolg van het coronavirus – er (tijdelijk) niet voldoende werk meer is? Hieronder een korte opsomming met arbeidsrechtelijke informatie. 

Wettelijke plichten van medewerkers 
Medewerkers moeten de (redelijke) instructies van hun werkgever opvolgen over de wijze waarop de werkzaamheden moeten worden verricht en met betrekking tot de goede orde in de onderneming. Je kunt ze dan ook instrueren om de hygiënemaatregelen die je hebt getroffen na te leven. Als thuiswerken mogelijk is, kun je je medewerkers opdragen om voor een bepaalde periode thuis te werken. 

Medewerkers die in verband met het virus niet op het werk kunnen of willen verschijnen 
Voor zieke medewerkers gelden de normale regels bij ziekte. Zij moeten zich bij de werkgever ziek melden en de gangbare procedures volgen. De werkgever moet het loon (tot een bepaald percentage) doorbetalen. Dat geldt ook voor medewerkers die het RIVM-advies opvolgen en thuis blijven om uit te zieken en anderen niet te besmetten. Het loon moet ook doorbetaald worden als de medewerker niet ziek is, maar in quarantaine is geplaatst en daardoor zijn werk niet kan verrichten. 

Durft een medewerker uit angst voor besmetting door een collega of klant niet op zijn werk te verschijnen, dan is het verstandig het gesprek aan te gaan en de angst proberen weg te nemen. Wijs op de voorzorgsmaatregelen die je hebt getroffen. Als het mogelijk is, kun je ook voorstellen vakantiedagen op te nemen. Kom je niet tot een oplossing en komt de medewerker zonder jouw instemming niet opdagen, dan is er sprake van werkweigering. Je moet de medewerker dan wijzen op de consequentie van het besluit: stopzetten van uitbetaling van loon.  

In sommige gevallen is het mogelijk om calamiteitenverlof of kortdurend zorgverlof op te nemen. Dergelijk verlof kan hooguit enkele dagen duren. 

Privacy en corona 
De gebruikelijke regels rond privacy blijven ook nu het uitgangspunt: je mag je medewerkers vragen of ze gezondheidsklachten hebben, maar zij hoeven er geen antwoord op te geven. Je mag het eventuele antwoord van de medewerker (medisch gegeven) echter niet vastleggen. Een medewerker waarvan vaststaat dat deze besmet is, ben je - vanuit preventieplicht uit Arbowetgeving - verplicht de toegang tot het werk te ontzeggen. 

Werktijdverkorting 
De regeling werktijdverkorting is niet meer mogelijk voor het coronavirus. In de plaats daarvan wordt een nieuwe tijdelijke maatregel Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd. We berichtten je daar al eerder over. 

Reiskostenregeling
Een reiskostenvergoeding, zoals een OV-kaart, maandelijks gedeclareerde reizen of een vast bedrag per maand, kan belastingvrij worden verstrekt. Deze vaste maandelijkse vergoeding mag alleen worden toegekend wanneer de werknemer 36 weken of 128 dagen per jaar naar het werk reist. Wanneer dit criterium niet wordt gehaald, geldt de vergoeding als verkapt loon en is daarover belasting verschuldigd. In 2020 heeft de Belastingdienst een coulanceregeling toegepast, maar vanaf 2021 wordt weer op het criterium gehandhaafd.

Vrije ruimte
De vrije ruimte in de werkkostenregeling werd vanwege de coronacrisis voor het jaar 2020 verruimd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste vier ton aan loonsom van de werkgever. In 2021 wordt die verruiming echter weer losgelaten. Voor de wat grotere werkgevers wordt de vrije ruimte zelfs kleiner: vanaf 2021 wordt de vrije ruimte over het gedeelte van de loonsom dat boven de € 400.000 uitstijgt, verlaagd van 1,2% naar 1,18%.

Meer weten over de arbeidsrechtelijke aspecten rondom het coronavirus? Bezoek dan de coronapagina van MKB Nederland